Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, May 1, 2023 – Ân Điển Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, May 1, 2023
Ân Điển Của Chúa

“Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy.”
1 Cô-rinh-tô 15:10a

Sứ-đồ Phao-lô trong thư gửi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô đã mô tả kinh nghiệm của chính mình về ân điển của Đức Chúa Trời ban cho ông. Sứ-đồ Phao-lô viết: “Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy.” (1 Cô-rinh-tô 15:10a). Ân điển là một chủ đề được liên tục nhắc đến trong Kinh Thánh. Ân điển hoặc ân sủng được dịch trong Kinh Thánh Việt Nam là “ân điển” hay “ơn’. Từ ngữ được dịch là “ân điển” trong Tân Ước xuất phát từ một từ trong tiếng Hy Lạp “charis”, nghĩa là “đặc ân, ân huệ, phước hạnh, hay lòng tốt.” Ân điển là khi Chúa chọn ban phước cho chúng ta thay vì đoán phạt chúng ta. Ân điển là ân huệ của Đức Chúa Trời ban cho người không xứng đáng. Sứ-đồ Phao-lô nhận ra rằng ông đã được thay đổi bởi ân điển của Đức Chúa Trời và đã được ban cho một bản chất và mục đích mới trong cuộc sống. Sự biến đổi này không phải là điều mà Phao-lô tự mình đạt được, nhưng đó là món quà từ Đức Chúa Trời. Sứ-đồ Phao-lô đã nhắc lại ân điển của Chúa cho tín hữu tại Hội Thánh Ê-phê-sô và các Cơ-đốc-nhân: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:8).

Bạn có biết tất cả mọi điều chúng ta có đều đến từ ân điển của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì tất cả mọi điều con có được như hôm nay là nhờ ân điển của Chúa. Xin Chúa cho con luôn cảm tạ, ngợi khen và thờ phượng Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Các-vua 1-3

 218 total views,  1 views today