Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, May 24, 2021 – Được Cứu Nhờ Ân Điển Bởi Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, May 24, 2021

Được Cứu Nhờ Ân Điển Bởi Đức Tin

“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.”
Ê-phê-sô 2:8

Chúng ta nhận được sự cứu rỗi của Chúa nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Ân điển là sự ban cho không điều kiện cho người không xứng đáng nhận, nhưng muốn nhận được sự cứu rỗi chúng ta phải tin. Giăng 3:16 cho chúng ta biết “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Tin Chúa Giê-xu không phải chỉ bằng trí óc nhưng phải đặt trọn lòng tin vào Chúa. Vì tin bằng trí óc thì ngay cả ma quỉ cũng tin “Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ.” (Gia-cơ 2:19). “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:9). “Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.” (Rô-ma 10:10). Cám tạ Chúa về sự cứu rỗi kỳ diệu của Ngài. Con người không thể làm gì thêm để góp vào sự cứu chuộc đó. Chúng ta chỉ cần đức tin chân thành tiếp nhận Chúa vào lòng và tôn Ngài là Chúa của đời sống chúng ta.

Bạn đã thực sự tin nhận Chúa chưa? Ân điển của Chúa luôn luôn dư dật, nhưng bạn chỉ nhận được sự cứu chuộc khi chính bạn đặt niềm tin nơi Ngài.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cứu con qua ân điển của Ngài. Con hoàn toàn tin cậy Ngài và phó thác cuộc đời con cho Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục sống bởi đức tin. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc II Sử-ký 10-13.

 442 total views,  3 views today