Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, May 25, 2021 – Sống Bởi Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, May 25, 2021

Sống Bởi Đức Tin

“Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.”
Hê-bơ-rơ 11:6

Chúng ta nhận được sự cứu rỗi của Chúa nhờ ân điển, bởi đức tin và sau khi được cứu rỗi chúng ta cũng tiếp tục sống bởi đức tin. Thánh Kinh Rô-ma 1:17 cho biết “Vì trong Phúc Âm này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.” Chúng ta tin nhận Chúa thì được xưng là công chính trước mặt Đức Chúa Trời và sau đó tiếp tục sống bởi đức tin để đẹp lòng Chúa. “Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, Nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào.” (Hê-bơ-rơ 10:38). Hê-bơ-rơ chương 11 ghi chép lại những người thuộc đủ mọi thành phần trong thời Cựu Ước đã sống bởi đức tin. Những người bình thường này đã hoàn toàn vâng phục Chúa không phải bởi mắt thấy nhưng bởi đức tin. Họ cũng như chúng ta phải đối diện với bao nan đề, nhưng họ được xem là anh hùng đức tin vì họ sống bởi đức tin trọn vẹn đặt vào Đức Chúa Trời mà họ tôn thờ.

Bạn đã được cứu nhờ ân điển bởi đức tin, bạn có tiếp tục sống bởi đức tin hoàn toàn đặt vào Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cứu con nhờ ân điển và bởi đức tin. Giữa một thế giới với bao nhiêu khó khăn, phức tạp, xin Chúa giúp con tiếp tục sống bởi đức tin hoàn toàn đặt trọn vẹn vào Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc II Sử-ký 14-17

 456 total views,  2 views today