Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, May 9, 2022 – Chúa Biết Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, May 9, 2022
Chúa Biết Tôi

“Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi.”
Thi Thiên 139:1-2

Thi-thiên 139 là một trong những Thi-thiên được yêu chuộng nhất trong Kinh Thánh. Vua Đa-vít đã sáng tác Thi Thiên này nói lên sự toàn tri, toàn tại và toàn năng của Đức Chúa Trời. Phần đầu Thi Thiên 139 xác nhận Chúa biết tất cả mọi sự và đặc biệt Chúa biết cá nhân mỗi người. “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi.” (Thi Thiên 139:1-2). Chúa biết tất cả về chúng ta – quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngài biết mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta ngay cả những ý nghĩ trong sạch và những tội lỗi dấu kín. “Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi.” (Thi Thiên 139:4). Thật quý báu và vững an khi chúng ta đang ở trong sự chăm sóc của Đức Chúa Trời yêu thương và biết rõ chúng ta.

Khi ý thức Chúa chăm sóc chúng ta từng giây phút và biết rõ từng khía cạnh trong cuộc đời, bạn sẽ sống như thể nào?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng duy nhất biết rõ con và chăm sóc con. Xin giúp con sống trong sự vững an, luôn suy nghĩ và làm những điều đẹp lòng Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Các Vua 21-23:20

 331 total views,  1 views today