Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, November 15, 2021 – Chúng Con Cảm Tạ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, November 15, 2021
Chúng Con Cảm Tạ Chúa

“Vậy bây giờ, lạy Ðức Chúa Trời của chúng con, chúng con cảm tạ Ngài và chúc tụng danh vinh hiển của Ngài.”
1 Sử-Ký 29:13 (BD2011)

Sau thời gian 40 năm làm vua của Y-sơ-ra-ên, vào cuối cuộc đời của Vua Đa-vít, ông đã dâng lời ngợi khen và cảm tạ Chúa vì ông chứng kiến lòng dâng hiến rời rộng của con dân Chúa cho việc xây cất đền thờ cho Đức Giê-hô-va, ông không thể nào nín lặng. “Tại trước mặt cả hội chúng, Đa-vít chúc tạ Đức Giê-hô-va mà rằng: Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, tổ phụ chúng tôi ôi! đáng chúc tạ Ngài cho đến đời đời vô cùng! Hỡi Đức Giê-hô-va sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng qui về Ngài; vì muôn vật trên các từng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ôi! nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật. Hoặc sự giàu có, hoặc sự vinh quang, đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật; quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa; tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người.” (1 Sử-Ký 29:10-12). Lời ngợi khen tôn cao Chúa dẫn vua Đa-vít đến sự cảm tạ Chúa “Vậy bây giờ, lạy Ðức Chúa Trời của chúng con, chúng con cảm tạ Ngài và chúc tụng danh vinh hiển của Ngài.” (1 Sử-Ký 29:13). Những câu tiếp theo (câu 14-15), vua Đa-vít cho biết lý do mà ông và dân sự đã dâng hiến một cách vui lòng cho Chúa. “Nhưng tôi là ai, và dân sự tôi là gì, mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy?” Lý do thứ 1: “Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến”; Lý do thứ 2: “Vì những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa”; Lý do thứ 3: “Vì chúng tôi tại trước mặt Chúa vốn là kẻ lạ, và kẻ ở đậu như các tổ phụ chúng tôi”; và Lý do thứ 4: “Vì các ngày chúng tôi tại trên đất, khác nào cái bóng, không mong ở lâu được.” Với những lý do đó, Vua Đa-vít và dân sự Chúa đã tận hiến cho Chúa và là cớ để dâng lên Chúa lời ngợi khen và cảm tạ.

Bạn có nhận biết những điều gì bạn đang có ngay cả sự sống đều thuộc về Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho con tất cả những điều con hiện có. Xin Chúa cho luôn sẵn lòng dâng hiến và sử dụng những ân tứ Chúa ban cho công việc Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Công Vụ 17-19.

 373 total views,  2 views today