Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, November 16, 2021 – Đừng Sống Như Người Vô Ơn

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, November 16, 2021
Đừng Sống Như Người Vô Ơn

“Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.”
Rô-ma 1:21

Trong thư Rô-ma chương 1, sứ đồ Phao-lô cho biết Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho mọi người cho nên con người không thể biện minh cho sự không tin kính và không công bình của mình trước Đức Chúa Trời. Sứ-đồ Phao-lô nói: “Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được.” (Rô-ma 1:20).  Sứ-đồ Phao-lô cho biết lý do con người “dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa” vì họ “lầm lạc trong lý tưởng hư không, lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm, tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại.” (Rô-ma 1:21-22). Chúa phán trong Thi Thiên 14:1: “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc; Chẳng có ai làm điều lành.” Khi con người không thừa nhận Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo, Đấng Tối Cao thì “không làm sáng Danh Ngài là Đức Chúa Trời”“không tạ ơn Ngài.” Họ là những người vô ơn với Đức Chúa Trời!

Bạn sống như thế nào để bày tỏ lòng tạ ơn Chúa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa cho con được biết Chúa và thờ phượng Ngài. Xin Chúa cho con không có nếp sống như người vô ơn đối với Chúa. Xin cho con luôn làm sáng Danh Chúa và mãi mãi tạ ơn Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Công Vụ 20-22.

 341 total views,  2 views today