Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, October 25, 2021 – Xin Hãy Sai Con

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, October 25, 2021
Xin Hãy Sai Con

“Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi.”
Ê-sai 6:8

Trước khi kêu gọi Ê-sai trở thành tiên tri phục vụ Chúa, Đức Chúa Trời đã cho ông trực tiếp thấy sự thánh khiết của Chúa trong khải tượng được mô tả trong Ê-sai đoạn 6. Phản ứng của ông đối với khải tượng về sự thánh khiết của Chúa là ông nhận biết tội lỗi của chính ông và tuyệt vọng về cuộc sống của mình. Ông kêu lên: “Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân!” (Ê-sai 6:5). Liền sau đó, Chúa đã rửa sạch tội cho ông Ê-sai bằng lửa linh của Ngài và sau khi đã được rửa sạch rồi thì Chúa kêu gọi: “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?” lập tức ông Ê-sai thưa: “Có tôi đây; xin hãy sai tôi.”. Phi-e-rơ cũng phản ứng tương tự khi ông thấy quyền năng của Chúa được ghi lại trong Phúc Âm Lu-ca đoạn 5. “Si-môn Phi-e-rơ thấy vậy, liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội.” (Lu-ca 5:8). Chúa Giê-xu bèn phán cùng Phi-e-rơ rằng: “Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người.” (Lu-ca 5:10). Tất cả con người đều không xứng đáng phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng khi đối diện với sự Thánh Khiết của Chúa, chúng ta xưng nhận tội lỗi của mình thì được Ngài thanh tẩy và sử dụng chúng ta một cách tốt đẹp cho công việc Ngài.

Bạn chỉ có thể phục vụ Chúa một cách hiệu quả khi bạn đối diện với sự Thánh Khiết của Chúa qua sự thờ phượng Ngài và được Ngài thánh hóa khi xưng nhận mình là người tội lỗi bất toàn trước mặt Chúa.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu rỗi con. Xin Chúa cho con nhận biết tội lỗi xấu xa trong đời sống con khi đối diện trước sự Thánh Khiết của Chúa. Xin Chúa tiếp tục thánh hóa đời sống con và sử dụng đời sống con cho sự vinh hiển của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lu-ca 10-11.

 370 total views,  2 views today