Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 13, 2021 – Cầu Nguyện Cho Sự Bình An

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 13, 2021
Cầu Nguyện Cho Sự Bình An

“Hãy tìm sự bình an cho thành mà ta đã khiến các ngươi bị đày đến làm phu tù, hãy vì nó cầu nguyện Đức Giê-hô-va; vì sự bình an các ngươi nhờ sự bình an của nó.”
Giê-rê-mi 29:7

Một số người Do Thái đã bị đưa sang Ba-by-lôn khi nước Giu-đa và thành Giê-rê-sa-lem bị chiếm đóng. Trong khi bị lưu vong họ rất buồn bã và nhớ về Giê-ru-sa-lem. Sự buồn thảm của đoàn dân lưu đày Do Thái được ghi lại trong Thi Thiên 137. “Chúng tôi đang ngồi trên mé sông Ba-by-lôn, Bèn nhớ lại Si-ôn, và khóc.” (Thi Thiên 137:1). Trong khi không biết tương lai sẽ như thế nào, họ nhận được bức thư của tiên tri Giê-rê-mi từ Giê-ru-sa-lem gửi đến. Nội dung của bức thư được ghi lại trong Giê-rê-mi 29 cho dân Do Thái biết chính Đức Chúa Trời đã khiến họ bị lưu đày qua Ba-by-lôn (câu 4). Đức Chúa Trời qua tiên tri Giê-rê-mi phán cùng dân Do Thái trong khi chờ đợi trở về Giê-ru-sa-lem hãy định cư ở Ba-by-lôn, xây nhà, kết hôn và gia tăng nhiều thêm (câu 5-6) và “Hãy tìm sự bình an cho thành mà ta đã khiến các ngươi bị đày đến làm phu tù, hãy vì nó cầu nguyện Đức Giê-hô-va; vì sự bình an các ngươi nhờ sự bình an của nó.” (Giê-rê-mi 29:7). Có lẽ người Do Thái chưa hiểu thấu lời tuyên dạy của Chúa cho nên Chúa phán: “Vì Ta biết rõ các chương trình Ta sẽ làm cho các ngươi, đó là các chương trình làm cho các ngươi được bình an thịnh vượng chứ không phải bị tổn hại, hầu ban cho các ngươi một hy vọng và một tương lai.” (Giê-rê-mi 29:11 BD2011).

Lời phán của Chúa cho dân Do Thái đang trông mong trở về Si-ôn cũng là lời phán của Chúa cho chúng ta khi đang trông chờ Ngày Trở Lại của Chúa để ban cho dân sự Ngài một Thánh Thánh Giê-ru-sa-lem mới (Khải Huyền 21-22). Tất cả cơ đốc nhân đều là “kẻ khách và bộ hành trên đất.” (Hê-bơ-rơ 11:13b). Trong chương trình của Chúa chúng ta tiếp tục “an cư lập nghiệp” tại nơi Chúa đặt để và cầu nguyện cho sự bình an của nơi chúng ta sinh sống vì chúng ta tùy thuộc vào sự bình an của nơi chúng ta cư ngụ.

Bạn có cầu nguyện xin Chúa ban sự bình an cho thành phố và đất nước bạn đang cư ngụ không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa cho con được có nơi cư ngụ trong khi đang là “bộ hành trên đất”. Xin Chúa cho con luôn cảm tạ Chúa và cầu nguyện sự bình an cho thành phố và đất nước con đang sinh sống. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 43-45

 358 total views,  1 views today