Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 14, 2021 – Tìm Kiếm Chúa Hết Lòng

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 14, 2021
Tìm Kiếm Chúa Hết Lòng

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.”
Giê-rê-mi 29:13

Khi dân Do Thái bị lưu đày qua Ba-by-lôn Chúa hứa sẽ cho họ hồi hương sau 70 năm. “Vì Chúa phán thế này, Khi thời hạn bảy mươi năm bị lưu đày ở Ba-by-lôn mãn, Ta sẽ thăm viếng các ngươi. Ta sẽ làm thành lời Ta đã hứa với các ngươi, và Ta sẽ đem các ngươi trở về xứ này. Chúa phán: Vì Ta biết rõ các chương trình Ta sẽ làm cho các ngươi, đó là các chương trình làm cho các ngươi được bình an thịnh vượng chứ không phải bị tổn hại, hầu ban cho các ngươi một hy vọng và một tương lai.” (Giê-rê-mi 29:10-11 BD2011). Chúa hứa cho dân Do Thái một tương lai tốt đẹp và phước hạnh nhưng không phải vì vậy mà dân sự Chúa cứ đi theo đường riêng, hướng lòng về những thần tượng. Ngược lại, lời hứa của Chúa có tác dụng đem lòng dân Do Thái trở lại tìm kiếm Chúa. Chúa phán: “Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” (Giê-rê-mi 29:12-13). Kinh Thánh có nhiều lời hứa của Chúa cho Cơ-đốc-nhân. Chúng ta không đọc Kinh Thánh để tìm lời hứa của Chúa, nhưng chúng ta đọc Lời Chúa để tìm kiếm chính Chúa là Đấng ban lời hứa. Trong bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu được ghi lại trong Ma-thi-ơ 5-7, Chúa đã dạy dỗ và hứa ban phước cho môn đồ của Ngài. Chúa Giê-xu hứa sẽ chăm sóc con cái Ngài, ban cho chúng ta đầy đủ những nhu cầu thiết yếu. Chúa phán đừng lo lắng và tìm kiếm thức ăn và đồ mặc, “Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:32-33). Chúa khuyên Cơ-đốc-nhân, trên hết tất cả, hãy tìm kiếm chính Chúa. Những câu tiếp theo trong đoạn 7 Chúa hứa: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.” (Ma-thi-ơ 7:7-8).

Bạn đang tìm kiếm lời hứa của Chúa hay hết lòng tìm kiếm chính Chúa qua sự suy gẫm Lời Chúa?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa ban nhiều lời hứa và chương trình tốt đẹp cho đời sống con. Xin Chúa cho con hết lòng tìm kiếm Chúa và đặt lòng tin vào Đấng ban lời hứa cho con. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 46-48

 385 total views,  1 views today