Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Thursday, December 3, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Thursday, December 3, 2020

“Thiên-sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng.”

Lu-ca 1:30-33

Mỗi năm kỷ niệm sự Giáng Sinh của Chúa chúng ta thường suy nghĩ lại thêm một năm nữa kể từ khi Chúa Giáng Sinh. Năm nay là Lễ Giáng Sinh thứ 2020 của Chúa. Thật ra sự Giáng Sinh của Chúa nằm trong chương trình tuyệt hảo của Đức Chúa Trời cho nhân loại qua lời hứa của Ngài. Thiên sứ đã báo tin cho thiếu nữ Ma-ri về sự sinh ra của Chúa Cứu Thế Giê-xu và nhắc lại cho Ma-ri về lời hứa của Chúa cho vua Đa-vít trước khi Chúa Giáng Sinh 1000 năm được chép trong sách  2 Sa-mu-ên 7:16: “Như vậy, nhà ngươi và nước ngươi được bền đổ trước mặt ngươi đời đời; ngôi ngươi sẽ được vững lập đến mãi mãi.” Lời hứa này cho biết từ dòng dõi vua Đa-vít sẽ sinh ra một vị Vua trị vì đời đời trong một Nước vững bền mãi mãi. Sự Giáng Sinh của Chúa là lần đến thứ nhất của Ngài trong thân thể con người để chịu chết thế vì tội lỗi của chúng ta. Ngài sống lại và thăng thiên về Trời. Nhưng Chúa Giê-xu sẽ trở lại lần thứ hai khi Ngài tái lâm để cai trị đời đời trên Ngôi Đa-vít không bao giờ chấm dứt.  Các lời hứa trong Kinh Thánh về sự Giáng Sinh của Chúa hoàn toàn ứng nghiệm khi Chúa Giê-xu Giáng Sinh. Ngài cũng sẽ trở lại như lời đã hứa trong Kinh Thánh. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Thành Tín luôn luôn giữ lời Ngài đã hứa!

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Thành Tín. Ngài đã làm trọn lời hứa của Ngài khi ban Con Một của Ngài là Chúa Giê-xu Giáng Sinh để cứu rỗi những người đặt lòng tin vào Ngài. Xin Chúa cho con luôn có đức tin nắm chặt vào lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh.

Bạn có thể tiếp tục cầu nguyện cho các nhu cầu của bạn, gia đình bạn đặt nền tảng trên những điều bạn học được hôm nay qua Lời Chúa.

Xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở bạn tiếp tục suy gẫm về những điều vừa học trong các câu Kinh Thánh này trong suốt ngày hôm nay để có mối tương giao mật thiết với Chúa.

 673 total views,  1 views today