Suy Gẫm Lời Chúa – Mùa Giáng Sinh 2020 – Wednesday, December 2, 2020

Suy Gẫm Lời Chúa

Mùa Giáng Sinh 2020

Wednesday, December 2, 2020

“Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó?”

Lu-ca 1:34 (Xin đọc thêm Lu-ca 1:26-38)

Có bao giờ bạn phải đối diện với một nan đề vượt quá sức và sự hiểu biết của bạn không? Có lẽ bạn đang ở trong một tình cảnh không biết tương lai sẽ ra thể nào hoặc làm sao giải quyết những nan đề do đại dịch Covid đem đến? Trong chương đầu của sách Lu-ca có chép về hoàn cảnh của thiếu nữ Ma-ri đang đối diện với một điều vượt quá sự hiểu biết của con người. Ma-ri đã được hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau. Một hôm, thiên sứ hiện ra cùng Ma-ri và cho Ma-ri biết Ma-ri sẽ sanh một trai và đặt tên là Giê-xu. Con trai đó là Con Đức Chúa Trời, là Chúa Cứu Thế và là Đấng Trị Vì đời đời. “Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó?” (Lu-ca 1:34). Ma-ri tin lời thiên sứ về sự phải ra đời của Chúa Giê-xu nhưng Ma-ri thấy không thể thực hiện điều đó được vì Ma-ri chưa “biết người nam nào”. Thiên sứ truyền rằng: “Đức Thánh Linh sẽ đến trên Ma-ri và Ma-ri sẽ sanh một Con trai. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.” Ma-ri đặt trọn đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời Toàn Năng, Ma-ri nói: “Tôi đây là đầy tớ của Chúa, xin việc đó xảy đến cho tôi.”

Tin cậy trọn vẹn nơi Chúa, Ma-ri nhận được vinh dự vô cùng lớn lao. Qua sự bày tỏ đức tin của Ma-ri, Đức Chúa Trời bày tỏ ơn lành của Ngài trên Ma-ri, và trên toàn nhân loại: Con Một của Đức Chúa Trời xuống thế gian để cứu loài người.

Trong mọi nan đề của chúng ta, xin Chúa cho chúng ta đặt trọn đức tin vào Chúa và vâng phục ý Ngài như Ma-ri. Ngài là Đấng “Vô Sở Bất Năng”. Không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Quyền Năng. Nhiều điều con thấy rất khó với mắt nhìn và sức lực của con người. Xin Chúa cho con biết giao phó cho Ngài vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.

Bạn có thể tiếp tục cầu nguyện cho các nhu cầu thuộc linh và thuộc thể của mình, gia đình mình đặt nền tảng trên những điều bạn học được hôm nay qua Lời Chúa.

Xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở chúng ta tiếp tục suy gẫm về những điều vừa học hôm nay để áp dụng cho đời sống và để có mối tương giao mật thiết với Chúa.

Muốn thật hết lòng – Amen!

 739 total views,  1 views today