Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, April 25, 2024 – Đức Chúa Trời Thánh Khiết

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, April 25, 2024
Đức Chúa Trời Thánh Khiết

“Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.”
1 Phi-e-rơ 1:15-16

Mạng lệnh của Chúa cho những người đã tin nhận Chúa là “Hãy Nên Thánh, Vì Ta Là Thánh.” Sứ đồ Phi-e-rơ đã trích dẫn từ Thánh Kinh Cựu Ước sách Lê-vi-ký 11:44 và 19:2. Đức Chúa Trời Thánh Khiết có ý nghĩa gì? Sách 1 Sa-mu-ên 2:2 chép “Chẳng ai thánh như Đức Giê-hô-va” và sách Ê-sai 6:3 khẳng định “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài!” Đức Chúa Trời thánh khiết tuyệt đối, nghĩa là Ngài hoàn toàn tách biệt khỏi mọi ô uế về đạo đức và không dung thứ những điều ấy. “Vì ta là Đức Chúa Trời, không phải là người; ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi.” (Ô-sê 11:9). Sự Thánh Khiết của Chúa hiện diện trong tất cả các bản chất của Chúa. Tình Yêu của Chúa là Tình Yêu Thánh Khiết, sự Nhân Từ của Chúa là Nhân Từ Thánh Khiết, sự Công Bình của Chúa là Công Bình Thánh Khiết. Ngay cả cơn giận của Chúa cũng là Cơn Giận Thánh “Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật.” (Rô-ma 1:18). Vì Chúa là Đấng Thánh Khiết cho nên chúng ta phải nên thánh, “vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:14).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa là Đấng Thánh Khiết. Con cảm tạ Chúa vì Ngài cứu con và ban cho con trở thành người thánh qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con tiếp tục được thánh hóa để được sống đẹp lòng Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Các-vua 9-11

 177 total views,  2 views today