Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, April 27, 2023 – Chiên Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, April 27, 2023
Chiên Của Chúa

“Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.”
Ê-sai 53:6

Chiên có những đặc tính như mắt kém không nhìn được xa, chân yếu so với thân mình to tròn nên chạy không nhanh và là động vật phải sống trong bầy với người chăn luôn đi phía trước hướng dẫn. Nếu không được chăm sóc và hướng dẫn chiên rất hoang mang và dễ đi lạc lối không biết đường về. Chúa Giê-xu so sánh chiên với Cơ-đốc-nhân để nói về mối quan hệ mật thiết của chiên với người chăn.  Chiên nếu không có sự chăm sóc của người chăn thì có khuynh hướng đi theo con đường riêng của mình và sa vào những điều nguy hiểm. Như những con chiên đi lạc, chúng ta tất cả đều là tội nhân đi theo con đường riêng và sống trong tội lỗi. “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.” (Ê-sai 53:6). Lời Chúa trong thư Rô-ma mô tả rõ hơn về tình trạng của con người, “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Cảm tạ sự yêu thương của Đức Chúa Trời đã ban Con Một của Ngài là Chúa Giê-xu Christ đến thế gian để gánh lấy hình phạt tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá. Ngài đã gánh lấy tội lỗi của tất cả chúng ta để chúng ta có thể được hòa thuận với Đức Chúa Trời và có được sự sống đời đời. Chúa Giê-xu phán: “Ta là cái cửa: nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” (Giăng 10:9-11).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi của con trên thập tự giá. Xin Chúa cho con luôn bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh để không bị lạc lối và luôn sống đẹp lòng Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Các-vua 14-15

 187 total views,  1 views today