Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, January 21, 2021 – Tiếp Tục Nhờ Đức Thánh Linh

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, January 21, 2021

Tiếp Tục Nhờ Đức Thánh Linh

“Sao anh chị em lại khờ khạo đến thế! Sau khi đã bắt đầu với Ðức Thánh Linh rồi, sao bây giờ lại nhờ cậy xác thịt để mong cho được trọn vẹn?”
Ga-la-ti 3:3 (BD2011)

Ngay khi tin nhận Chúa, chúng ta được Đức Thánh Linh ngự vào lòng để ấn chứng về  sự cứu rỗi vĩnh cửu của chúng ta. Không điều gì có thể phá bỏ ấn chứng của Thánh Linh. Thánh Linh cũng ở trong chúng ta để thánh hóa đời sống chúng ta cho càng ngày càng giống Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thánh Kinh xác chứng: “Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.” (Rô-ma 8:9). Tất cả những người được Chúa cứu đều có một khởi điểm thật tốt đẹp và bảo đảm, nhưng nhiều người không tiếp tục sống trong sự hoàn toàn nhờ cậy Đức Thánh Linh nữa. Trong tâm trí thì mong ước được có đời sống thuộc linh trọn vẹn nhưng phương cách thì nhờ cậy vào xác thịt. Sứ đồ Phao-lô phải bày tỏ sự ngạc nhiên “Sao anh chị em lại khờ khạo đến thế!”.

Bạn có cảm thấy đời sống thuộc linh của mình bị bế tắc và thất bại không? Xin Chúa cho bạn đầy dẫy Thánh Linh và tiếp tục nhờ cậy Ngài thay vì nhờ cậy sức riêng và xác thịt.

Cầu Nguyện
Chúa ơi, Ngài biết lòng con mong ước được sống đẹp lòng Chúa, nhưng nhiều lúc con cậy vào sức riêng và những cố gắng của xác thịt. Xin tha thứ tội lỗi của con và cho con có sự khôn ngoan để luôn hoàn toàn nhờ cậy Chúa Thánh Linh thánh hóa đời sống của con để càng ngày con càng giống Chúa Cứu Thế Giê-xu. A-men.

 520 total views,  1 views today