Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, July 21, 2022 – Người Khôn Ngoan Kính Sợ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, July 21, 2022
Người Khôn Ngoan Kính Sợ Chúa

“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời.”
Thi Thiên 111:10

Vua Sa-lô-môn, vị vua đã cầu xin Chúa cho sự khôn ngoan, đã viết sách Châm-ngôn với sự khẳng định “Sự kính sợ Chúa lại là khởi đầu sự tri thức” (Châm-ngôn 1:7) và “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.” (Châm Ngôn 9:10). Không những sách Châm Ngôn cho biết bí quyết của sự khôn ngoan nhưng sách Thi Thiên cũng xác nhận sự kính sợ Chúa là khởi đầu của tất cả mọi sự. Sự kính sợ Chúa là khởi đầu của sự tri thức, sự khôn ngoan và sự thông sáng. “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời.” (Thi Thiên 111:10). Chúng ta chỉ có sự khôn ngoan thật khi chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Yêu Thương, Công Bình, Thánh Khiết và có lòng kính sợ Ngài. Kinh Thánh nhắc đến sự kính sợ Chúa nhiều lần và kêu gọi con dân Ngài hãy kính sợ Chúa. Đối với người tin Chúa, sự kính sợ Đức Chúa Trời là một điều đặc biệt và quan trọng. Sự kính sợ Chúa là sự tôn kính Đức Chúa Trời. “Vì chúng ta nhận được một vương quốc không thể bị rúng động, chúng ta hãy biết ơn, rồi từ đó hãy phụng thờ Ðức Chúa Trời cách vui lòng, với sự tôn kính và kính sợ.” (Hê-bơ-rơ 12:27 BD2011). Người tin Chúa không sợ hãi Chúa nhưng yêu kính Chúa và muốn làm đẹp lòng Chúa trong nếp sống chúng ta. Sự kính sợ Chúa là tôn trọng Chúa, vâng lời Chúa, giữ các điều răn mạng lệnh của Chúa và thờ phượng Chúa trong sự tôn kính Ngài.

Nếp sống bạn có bày tỏ tấm lòng khôn ngoan kính sợ Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con được thờ phượng Đấng Tạo Hóa, Yêu Thương, Công Bình, Thánh Khiết. Xin cho con kính sợ Chúa trong nếp sống hằng ngày để Danh Chúa được vinh hiển. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Châm Ngôn 4-7

 313 total views,  1 views today