Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, June 27, 2024 – Trông Đợi Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, June 27, 2024
Trông Đợi Chúa

“Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi trông cậy lời của Ngài.”
Thi Thiên 130:5

Thi Thiên 130 được dân sự Y-sơ-ra-ên hát khi họ tiến lên đền thánh để thờ phượng Chúa. Lời bài ca nói về kinh nghiệm của người trông đợi lòng thương xót tha thứ tội lỗi của Chúa. Họ không kêu cầu cùng Chúa một cách tập thể nhưng từ chính cá nhân từng người. “Đức Giê-hô-va ôi! từ nơi sâu thẳm tôi cầu khẩn Ngài.” (Thi Thiên 130:1). “Từ nơi sâu thẳm” của chính cá nhân, người cầu xin bày tỏ lòng trông đợi sự lắng nghe của Chúa. “Chúa ôi! xin nghe tiếng tôi; Nguyện tai Chúa lắng nghe Tiếng nài xin của tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác. Thì, Chúa ôi! ai sẽ còn sống?” (Thi Thiên 130:2-3). Thật vậy, nếu Chúa xét xử theo tiêu chuẩn Thánh Khiết của Ngài thì không ai có thể sống được, nhưng trong sự trông đợi Chúa, người cầu xin biết chắc “Chúa có lòng tha thứ cho, Để người ta kính sợ Chúa.” (Thi Thiên 130:4). Sự biết chắc này đặt nền tảng trên lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh. “Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi trông cậy lời của Ngài.” (Thi Thiên 130:5). Khi cá nhân kinh nghiệm sự cứu rỗi từ Chúa thì mạnh dạn mời gọi cộng đồng hãy trông đợi Chúa. “Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va; Vì Đức Giê-hô-va có lòng nhân từ, Nơi Ngài có sự cứu rỗi nhiều.” (Thi Thiên 130:7).

Bạn có kiên trì trông đợi Chúa và đặt hy vọng vững chắc vào lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng đầy lòng yêu thương, nhân từ, sẵn sàng tha thứ tội lỗi cho nhưng ai trông cậy nơi Ngài. Xin giúp con luôn trông đợi Chúa và đặt hy vọng vào lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 10-17

 37 total views,  1 views today