Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, June 26, 2024 – Chúa Biết Nẻo Đàng Tôi

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, June 26, 2024
Chúa Biết Nẻo Đàng Tôi

“Khi tâm hồn nao sờn trong mình tôi, Thì Chúa đã biết nẻo đàng tôi.”
Thi Thiên 142:3a

1 Sa-mu-ên chương 22 đến 24 ghi lại thời gian Đa-vít đang chạy trốn khỏi vua Sau-lơ. Đây là thời điểm gian nan, tồi tệ nhất trong cuộc đời của Đa-vít. Vua Đa-vít đã đổ lòng mình ra với Chúa trong Thi Thiên 142. “Tôi cất tiếng kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va; Tôi cất tiếng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ở trước mặt Ngài tôi tuôn đổ sự than thở tôi, Bày tỏ sự gian nan tôi.” (Thi Thiên 142:1-2). Cuộc đời của Đa-vít đã chạm đến đáy của sự khốn khổ, gian truân. Tuy nhiên, giữa tất cả những hoàn cảnh khó khăn đang đè nặng thân xác và linh hồn Đa-vít, ông vẫn không quên Chúa vì tin chắc Chúa là Đấng biết hết mọi việc. “Khi tâm hồn nao sờn trong mình tôi, Thì Chúa đã biết nẻo đàng tôi.” (Thi Thiên 142:3a). Đức Chúa Trời đã đưa Đa-vít vào nơi thấp nhất để được Chúa uốn nắn, dạy dỗ ông về lòng tin cậy hoàn toàn vào Chúa để sau đó Đa-vít đã trở thành vị vua quan trọng nhất của dân Y-sơ-ra-ên.  “Ta sẽ lập trên chúng nó chỉ một kẻ chăn, người sẽ chăn chúng nó, tức là Đa-vít, tôi tớ ta. Ấy là người sẽ chăn chúng nó, người sẽ làm kẻ chăn chúng nó.” (Ê-xê-chi-ên 34:23).

Khi chúng ta đang ở trong tình trạng, hoàn cảnh tận cùng bạn có tin cậy Chúa đang biết nẻo đàng bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Chúa biết nẻo đàng con. Xin Chúa cho con luôn tin cậy Chúa có chương trình tốt đẹp cho đời sống con để càng ngày con càng giống Chúa Giê-xu . A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 1-9

 34 total views,  1 views today