Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, June 25, 2024 – Vui Mừng Trong Chúa Luôn Luôn

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, June 25, 2024
Vui Mừng Trong Chúa Luôn Luôn

“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.”
Phi-líp 4:4

Chủ đề chính của Hội Đồng Giáo Hạt năm nay là Bươn Theo Sự Kêu Gọi đặt nền tảng trên 4 chương của thư Phi-líp. Chủ đề của Đêm Bế Mạc tối thứ Hai 24 tháng 6 là Bươn Tới Với Vui Mừng Trong Chúa Luôn Luôn đặt nền tảng trên Phi-líp 4:4: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.” Vua Sa-lô-môn khi về già đã có nhận xét: “Vậy, ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ, và làm lành trọn đời mình.” (Truyền Đạo 3:12). Chằng những sự vui vẻ là tốt cho loài người, nhưng vua Sa-lô-môn cũng cho biết trong Sách Châm Ngôn “phương thuốc” hay làm cho khỏe mạnh và đem đến sự chữa lành đó là: “Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay; Còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo.” (Châm Ngôn 17:22). Sống trong thế gian đầy hoạn nạn và tội lỗi chúng ta không bao giờ có niềm vui trọn vẹn. Niềm vui trọn vẹn chỉ có được khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng và được Ngài tha thứ hết tội lỗi. Thiên sứ loan báo trong đêm Chúa Giê-xu Giáng Sinh: “Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.” (Lu-ca 2:10-11). Sự vui mừng luôn luôn chỉ có khi chúng ta ở trong Chúa! Sứ đồ Phao-lô lập lại “Hãy vui mừng đi!”

Bạn có niềm vui mừng trong Chúa luôn luôn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho con Niềm Vui Mừng trọn vẹn khi con tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin Chúa cho con luôn vui vẻ và mừng rỡ trong Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 41-42

 48 total views,  3 views today