Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 10, 2022 – Nhưng Đức Chúa Trời Yêu Thương

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, March 10, 2022
Nhưng Đức Chúa Trời Yêu Thương

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.”
Rô-ma 5:8

Chúa Giê-xu đến nơi trần gian không phải để chịu chết vì người tốt lành, thánh thiện, nhưng Chúa đến để chết cho những người tội lỗi, xấu xa đáng chịu sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. “Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội.” (Rô-ma 5:6). Sứ-đồ Phao-lô nêu lên vấn đề có thể xảy ra đó là có người hy sinh chết cho người tốt lành: “Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành.” (Rô-ma 5:7). Làm sao có ai chịu chết cho người có tội đáng bị Đức Chúa Trời xử phạt công minh? “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8). Cảm tạ Chúa, chúng ta là những tội nhân đáng bị chết mất trong tội lỗi mình “Nhưng Đức Chúa Trời Yêu Thương” đã ban cho chúng ta Chúa Giê-xu là Đấng Vô Tội chết thay thế cho chúng ta. Chúa Giê-xu đã nhận lãnh sự đoán phạt của Đức Chúa Trời thay cho chúng ta khi Ngài chết trên thập tự giá. Đây là bằng cớ Tình Yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là những người tội lỗi không tự cứu mình được. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16).

Bạn đáp ứng tình yêu của Chúa như thế nào? Bạn có sống xứng đáng với tình yêu của Chúa dành cho mình không? Bạn có chia sẻ tình yêu của Chúa cho những người chưa tin nhận Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đang khi con là một tội nhân đáng bị chết mất nhưng Đức Chúa Trời đã yêu con và cứu con qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu. Xin cho con luôn ghi nhớ tình yêu kỳ diệu Chúa dành cho con để con sống đẹp lòng Chúa và rao truyền tình yêu của Chúa cho nhiều người. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền Luât-lệ-ký 28

 326 total views,  3 views today