Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, October 21, 2021 – Thờ Phượng Trước Bệ Chân Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, October 21, 2021
Thờ Phượng Trước Bệ Chân Chúa

“Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, Và thờ lạy trước bệ chân Ngài: Ngài là thánh!”
Thi Thiên 99:5

Ba lần trong Thi Thiên 99 khuyên chúng ta phải ngợi khen và thờ phượng Chúa vì Ngài là Thánh! “Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, Và thờ lạy trước bệ chân Ngài: Ngài là thánh!” (Thi Thiên 99:5). Khi thờ phượng Chúa chúng ta phải biết rằng chúng ta đang bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời Thánh Khiết đang ngồi trên Ngôi Vinh Hiển. Tiên tri Ê-sai đã kinh nghiệm điều này trong một sự hiện thấy. Ê-sai kể lại: “Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. Những sê-ra-phin đứng bên trên Ngài; mỗi sê-ra-phin có sáu cánh, hai cái che mặt, hai cái che chân và hai cái dùng để bay. Các sê-ra-phin cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài!” (Ê-sai 6:1-3). Sứ-đồ Giăng cũng ghi lại sự hiện thấy của ông về sự ngợi khen và thờ phượng Chúa liên tục trong sách Khải Huyền.  “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng Toàn năng, Trước Đã Có, Nay Hiện Có, Sau Còn Đến!” (Khải Huyền 4:8b). “Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quí vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời!” (Khải Huyền 5:13). Chúa là Đấng Toàn Năng đang ngự trên Ngôi Vinh Hiển của Ngài. Dân sự của Chúa trong thời Cựu Ước đã ca hát mỗi lần đến thờ phượng Chúa rằng: “Chúng tôi sẽ vào nơi ở Ngài, Thờ lạy trước bệ chân Ngài.” (Thi Thiên 132:7).  Thờ lạy dưới bệ chân của Chúa bày tỏ tấm lòng khiêm nhường tôn kính nhất. Thờ phượng trước bệ chân Chúa xác nhận chúng ta không là gì trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình.

Bạn có liên tục tôn cao danh Chúa và thờ phượng trước bệ chân Ngài không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì con được thờ phượng Đức Chúa Trời Thánh Khiết đang ngự trên Ngôi Vinh Hiển đời đời. Xin Chúa cho con có tấm lòng khiêm nhường khi đến thờ phượng trước bệ chân Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lu-ca 2-3.

 389 total views,  1 views today