Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 16, 2021 – Chẳng Có Sự Gì Khó Quá Cho Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 16, 2021
Chẳng Có Sự Gì Khó Quá Cho Chúa

“Nầy, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt; có sự gì khó quá cho ta chăng?”
Giê-rê-mi 32:27

Trong khi tiên tri Giê-rê-mi đang ở trong tù và người Canh-đê của Ba-by-lôn chuẩn bị chiếm thành Giê-ru-sa-lem thì Giê-rê-mi được Chúa phán hãy mua ruộng đất của người bà con. Thật là một nghịch lý nhưng Giê-rê-mi bởi đức tin mua ruộng đất vì ông tin vào lời hứa của Chúa sẽ cho dân Do Thái được trở về sau 70 năm bị tù đày tại Ba-by-lôn.  Khi đã nhận được tờ khế đất thì Giê-rê-mi cầu nguyện: “Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va! Chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất; chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả.” (Giê-rê-mi 32:17). Mặc dù Giê-rê-mi tin “chẳng có sự gì là khó quá cho Chúa” nhưng khi nhìn dân Canh-đê đang tràn vào thành Giê-ru-sa-lem thì lòng ông bắt đầu dao động. Giê-rê-mi thưa cùng Chúa: “Mà kìa, thành đã nộp trong tay người Canh-đê!” (Giê-rê-mi 32:25). Chúa liền phán cùng Giê-rê-mi như vầy: “Nầy, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt; có sự gì khó quá cho ta chăng?” (Giê-rê-mi 32:27). Giống như Phi-e-rơ trong Ma-thi-ơ 14:22-36, tin rằng Chúa cho ông đi trên mặt nước để đến cùng Chúa Giê-xu, nhưng khi thấy gió thổi thì sợ hãi hòng sụp xuống nước. Phi-e-rơ “la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu con. Tức thì Chúa Giê-xu giơ tay ra nắm lấy Phi-e-rơ.” (Ma-thi-ơ 14:30-31).

Bạn có hoàn toàn tin rằng chẳng có sự gì khó quá cho Chúa không? Bạn đặt đức tin vào đâu khi thấy khó khăn, hoạn nạn, sóng gió đang ùa đến trong đời sống bạn?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Quyền Năng. Chẳng có sự gì khó quá cho Chúa. Xin Chúa giúp con không hoài nghi nhưng luôn đặt niềm tin trọn vẹn nơi Ngài mặc dù hoàn cảnh bên ngoài như thế nào. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Đa-ni-ên 4-6.

 396 total views,  1 views today