Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 17, 2021 – Đức Chúa Trời Thành Tín

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 17, 2021
Đức Chúa Trời Thành Tín

“Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.”
Ca-Thương 3:23

Tiên tri Giê-rê-mi đã viết sách Ca Thương trong một thời điểm đau buồn của Nước Giu-đa, khi thành Giê-ru-sa-lem vĩ đại một thời rơi vào tay Ba-by-lôn, khoảng năm 586 trước Công Nguyên. Sách Ca Thương mô tả nỗi thống khổ lớn lao nhưng cũng đầy tràn niềm hy vọng trong 5 chương theo thể thơ văn. Chủ đề chính của sách là sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi của Giu-đa cũng như lòng thương xót của Ngài đối với dân sự Ngài. Những dòng thơ trong sách Ca Thương chứa đựng “những lời than thở” hay “những tiếng khóc lớn” cho Giê-ru-sa-lem với nhiều biểu hiện của nỗi thống khổ và đau đớn. Nhưng trong chương 3, ngay giữa sách Ca Thương, lóe lên niềm tin vững chãi và hy vọng tràn đầy. Giọng điệu của Giê-rê-mi thay đổi từ tuyệt vọng sang hy vọng trong Ca thương 3:21: “Ta nhớ lại sự đó, thì có sự trông mong.” Từ câu này và những câu tiếp theo, Giê-rê-mi khẳng định, ngay cả trong những thời kỳ đen tối nhất, Đức Chúa Trời vẫn thành tín và sẽ không bỏ rơi dân Ngài mãi mãi. “Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.” (Ca-Thương 3:22-23). Hy vọng của Giê-rê-mi và dân sự Chúa không dựa vào thời cuộc bấp bênh, con người tráo trở, nhưng đặt vào Đức Chúa Trời Thành Tín là Đấng “hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” (Hê-bơ-rơ 13:8).

Mỗi buổi sáng thức dậy bạn có cảm thấy tươi mới, hy vọng vì bạn biết chắc Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Nhân Từ, Thành Tín. Xin Chúa cho con luôn đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa dù đang trải qua những giông tố, mây mù trong cuộc đời. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 17: Xin đọc Đa-ni-ên 7-9
Thứ Bảy September 18: Xin đọc Da-ni-ên 10-12
Chúa Nhật September 19: Xin đọc Ô-sê 1-6

 376 total views,  1 views today