Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 20, 2021 – Trung Thành Rao Truyền Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 20, 2021
Trung Thành Rao Truyền Lời Chúa

“Nhưng nhà Y-sơ-ra-ên sẽ chẳng nghe ngươi, vì nó không muốn nghe ta; bởi chưng cả nhà Y-sơ-ra-ên đều cứng trán cứng lòng.”
Ê-xê-chi-ên 3:7

Tương tự như Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên đã được Chúa kêu gọi trở thành một thầy tế lễ phụng sự Ngài như một tiên tri. Ê-xê-chi-ên đã bị lưu đày chung với những người Do Thái qua Ba-by-lôn, trong chức vụ tiên tri của Đức Chúa Trời, Ê-xê-chi-ên đã quở trách tội lỗi dân Do Thái và vạch trần tội thờ hình tượng của họ, đồng thời ông cũng tiết lộ cho họ biết về tương lai vinh hiển mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ. Công việc rao truyền Lời Chúa không phải dễ, ngay cả khi nói sự thật của Lời Chúa cho dân Y-sơ-ra-ên là tuyển dân của Chúa. Tiên tri Giê-rê-mi đã đổ nhiều nước mắt cho dân Do Thái, tiên tri Ê-xê-chi-ên ở giữa dân sự của Chúa nhưng lòng tràn đầy ưu tư (Ê-xê-chi-ên 3:15). Chúa đã báo trước cùng Ê-xê-chi-ên về sự cứng đầu (cứng trán), cứng lòng của dân Y-sơ-ra-ên. “Nhưng nhà Y-sơ-ra-ên sẽ chẳng nghe ngươi, vì nó không muốn nghe ta; bởi chưng cả nhà Y-sơ-ra-ên đều cứng trán cứng lòng.” (Ê-xê-chi-ên 3:7). Chúa phán, dân Do Thái không nghe Ê-xê-chi-ên vì họ không muốn nghe Chúa! Chúa tiếp tục phán cùng Ê-xê-chi-ên: “Hỡi con người, hãy nhận vào lòng và nghe vào tai mọi lời ta sẽ phán cùng ngươi. Hãy đi, đến cùng những kẻ bị đày, cùng các con cái của dân ngươi. Khá nói cùng chúng nó, dầu chúng nó nghe, dầu chẳng khứng nghe, ngươi cũng nói với rằng: Chúa Giê-hô-va có phán như vậy.” (Ê-xê-chi-ên 3:10-11).

Xin Chúa cho chúng ta đã có lẽ thật của Lời Chúa thì trung thành rao truyền lẽ thật của Ngài. Cảm tạ Chúa, có nhiều người sẽ nghe và làm theo Lời Chúa, nhưng cũng sẽ có nhiều người, ngay cả những người đã biết Chúa như dân Y-sơ-ra-ên, khi nghe Lời Chúa thì cố tình “cứng đầu” không hiểu, hoặc nếu có hiểu đi chăng nữa thì “cứng lòng” không chịu làm theo. Xin Chúa cho chúng ta có lòng yêu thương, kiên nhẫn rao truyền Lời Chúa như lời khuyên của Sứ-đồ Phao-lô cho Ti-mô-thê: “hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi.” (2 Ti-mô-thê 4:2).

Dầu biết rằng phải đối diện với những khó khăn, chống đối, bạn có trung thành rao truyền Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa đã cứu con và ban cho con Lời Chúa. Xin Chúa cho con vâng phục mạng lệnh của Chúa trong sự trung thành rao truyền Lời Chúa. Xin Chúa cho những người nghe Lời Chúa trí được mở ra, lòng được tan vỡ để nghe và làm theo Lời Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ô-sê 7-14

 389 total views,  1 views today