Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 21, 2021 – Linh Hồn Nào Phạm Tội Thì Chết

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 21, 2021
Linh Hồn Nào Phạm Tội Thì Chết

“Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.”
Ê-xê-chi-ên 18:4

Dân Y-sơ-ra-ên sử dụng câu tục ngữ “Cha ăn trái nho chua, mà con ghê răng” (Ê-xê-chi-ên 18:2, Giê-rê-mi 31:29) để than vãn là thế hệ dân Y-sơ-ra-ên hiện tại đang đau khổ vì tội lỗi của tổ tiên họ. “Tổ phụ chúng tôi đã phạm tội, nay không còn nữa. Chúng tôi đã mang lấy sự gian ác họ.” (Ca Thương 5:7). Dân Y-sơ-ra-ên trong thời Ê-xê-chi-ên đã tuyên bố họ là nạn nhân vô tội vì hành động của người khác. Họ đã đổ lỗi cho tổ tiên mà không chịu trách nhiệm tội lỗi của mình. Có thể một số điều họ đang trải qua là hậu quả tội lỗi của các thế hệ trước. Nhưng họ không nhận trách nhiệm về những hành động tội lỗi của họ được Ê-xê-chi-ên và Giê-rê-mi liệt kê rõ ràng. Đức Chúa Trời phán: “Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.” (Ê-xê-chi-ên 18:4). Chúa phán xét linh hồn của mỗi cá nhân “Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Con sẽ không mang sự gian ác của cha và cha không mang sự gian ác của con. Sự công bình của người công bình sẽ được kể cho mình, sự dữ của kẻ dữ sẽ chất trên mình.” (Ê-xê-chi-ên 18.20). Thư Rô-ma 3:23 cho biết “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Đức Chúa Trời không thiên vị ai cả, “Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ lại chịu lấy sự bất nghĩa của mình không tây vị ai hết.” (Cô-lô-se 3:25).

Bạn có chịu trách nhiệm về những hành động tội lỗi của bạn trước mặt Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa đã cứu con vì con là người có tội. Xin Chúa cho con biết ăn năn những tội lỗi của con và xưng tội lỗi của mình với Chúa để được sự tha thứ. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-ên 1-3

 371 total views,  1 views today