Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, April 23, 2024 – Bởi Thần Ta

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, April 23, 2024
Bởi Thần Ta

“Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”
Xa-cha-ri 4:6b

Sau khi người Do Thái bị lưu đày ở Ba-by-lôn, Vua Si-ru của Ba Tư cho phép 50 ngàn người trong số họ trở về Giê-ru-sa-lem và xây dựng lại đền thờ dưới thời Xô-rô-ba-bên, tổng đốc Giê-ru-sa-lem. Vào thời điểm đó, Xa-cha-ri, một tiên tri và thầy tế lễ của Y-sơ-ra-ên, đã nhận được nhiều khải tượng từ Chúa. Trong một khải tượng, Đức Chúa Trời đã đưa ra thông điệp quan trọng cho Xô-rô-ba-bên: “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” (Xa-cha-ri 4:6b). Đây là một lời nhắc nhở cho Xô-rô-ba-bên biết rằng sự thành công của dự án xây dựng lại không tùy thuộc vào sức mạnh hay quyền năng của chính ông, mà tùy thuộc vào quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Khi áp dụng câu này vào cuộc sống của Cơ-đốc-nhân, chúng ta có thể học được rằng chúng ta không thể dựa vào sức mạnh và khả năng của mình trong cuộc sống. Thay vào đó, chúng ta phải dựa vào quyền năng của Đức Thánh Linh để giúp chúng ta hoàn thành mục tiêu của Đức Chúa Trời. Lời hứa này cũng nhắc nhở chúng ta không nên lo sợ trước những trở ngại dường như không thể vượt qua. Ngay cả khi đối mặt với những thử thách dường như quá khó vượt qua, chúng ta có thể tin cậy vào quyền năng của Đức Thánh Linh hướng dẫn và ban cho chúng ta năng lực cần thiết để chu toàn những công việc Chúa giao phó.

Bạn nương cậy vào sức riêng hay quyền năng của Đức Thánh Linh trong cuộc sống?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng con. Xin cho con luôn dựa vào quyền năng của Đức Thánh Linh trong đời sống và tiếp tục bước đi theo Thánh Linh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Các-vua 5-7

 81 total views,  3 views today