Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 14, 2023 – Đời Sống Trật Tự và Đức Tin Vững Mạnh Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, February 14, 2023
Đời Sống Trật Tự và Đức Tin Vững Mạnh Trong Chúa

“Vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em, thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Đấng Christ, thì tôi mừng rỡ lắm.”
Cô-lô-se 2:5

Sứ-đồ Phao-lô bày tỏ niềm vui và sự khích lệ của ông đối với các tín hữu ở Cô-lô-se, mặc dù ông không có mặt trực tiếp với họ. “Vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em, thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Đấng Christ, thì tôi mừng rỡ lắm.” (Cô-lô-se 2:5). Phao-lô vui mừng vì các tín hữu có đời sống trật tự và đức tin vững chắc nơi Đấng Christ. Câu Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta rằng trong Đấng Christ, chúng ta không đơn độc, ngay cả khi chúng ta đang bị cô lập không thể ở gần các tín hữu. Chúa Thánh Linh ở với chúng ta và chúng ta là một phần của Hội Thánh do Chúa Giê-xu là đầu. Chúng ta có thể nhận được sự an ủi và sức mạnh khi biết rằng chúng ta không đơn độc trong đức tin của mình. Cơ-đốc-nhân cũng phải có trật tự trong đời sống và kiên trì vững mạnh trong đức tin qua những thử thách và khó khăn. Sứ-đồ Phi-e-rơ cũng có lời khuyên tương tự cho Cơ-đốc-nhân. “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình.” (1 Phi-e-rơ 5:8-9).

Bạn có đời sống trật tự hẳn hoi và đức tin vững mạnh trong Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì trong Chúa con có sự hiện diện của Chúa Thánh Linh. Xin Chúa cho con có đời sống trật tự hẳn hoi và đức tin vững mạnh trong Chúa qua mọi hoàn cảnh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 5-6

 211 total views,  1 views today