Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 13, 2023 – Sự Đầy Đủ Trong Chúa Giê-xu

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, February 13, 2023
Sự Đầy Đủ Trong Chúa Giê-xu

“Vì sự đầy dẫy của bản tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực.”
Cô-lô-se 2:9-10

Trong thư Cô-lô-se, sứ đồ Phao-lô không dành thì giờ để vạch ra chi tiết của các giáo lý sai lạc, thay vào đó, ông trình bày rất rõ ràng và ngắn gọn lẽ thật chứa đựng trong Phúc-âm của Đức Chúa Trời. Sứ-đồ Phao-lô cũng không giải thích nội dung của các triết lý khác nhau, những tưởng tượng viển vông, hư không và những lập luận bắt nguồn từ con người. Phao-lô cảnh báo các tín hữu: “Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng.” (Cô-lô-se 2:8). Sứ-đồ Phao-lô tập trung vào việc giảng dạy sự thật về Chúa Giê-xu Christ. Ông cho biết Chúa Giê-xu là đầy đủ cho Cơ-đốc-nhân. “Vì sự đầy dẫy của bản tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực.”  (Cô-lô-se 2:9-10). Để tránh bị lừa dối, chúng ta phải hiểu chắc chắn rằng chỉ trong Chúa Giê-xu cất giấu tất cả kho tàng khôn ngoan và tri thức, để chúng ta không bị lôi cuốn khỏi lẽ thật Kinh Thánh bởi những lý lẽ, triết lý của loài người. Sứ-đồ Phao-lô xác quyết rằng chỉ khi chúng ta được vững lập trong Lời Đức Chúa Trời và tiếp tục trưởng thành trong đức tin thì chúng ta mới có thể nhận ra và bác bỏ những giáo lý sai lầm.

Bạn có đang bị lôi cuốn bởi những “lời êm tai” của thế gian thay vì tìm kiếm lẽ thật, sự khôn ngoan và tri thức đầy đủ trong Chúa Giê-xu không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì trong Chúa Giê-xu con có tất cả. Xin Chúa cho con không bị ảnh hưởng bởi những lời nói, triết lý lôi cuốn viển vông nhưng cho đức tin con được vững lập trong Lời Chúa và được trưởng thành trong sự hiểu biết về Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 3-4

 224 total views,  1 views today