Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 8, 2022 – Nhưng Đức Chúa Trời Là Sức Lực

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 8, 2022
Nhưng Đức Chúa Trời Là Sức Lực

“Thịt và lòng tôi bị tiêu hao; Nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi, và là phần tôi đến đời đời.”
Thi Thiên 73:26

A-sáp là người hướng dẫn sự thờ phượng trong thời vua Đa-vít đã viết Thi Thiên 73 nói lên tâm trạng phân vân khi thấy người ác được hanh thông, thịnh vượng trong khi người lành gặp nhiều thử thách, khó khăn. Trong khi suy nghĩ về vấn đề dường như mâu thuẫn đó, A-sáp tìm được câu trả lời từ Chúa, đó là Đức Chúa Trời là Đấng đoán xét sau cùng. Khi biết được điều đó, A-sáp thêm lòng kính yêu Chúa và nương cậy nơi Ngài. “Song tôi cứ ở cùng Chúa luôn luôn: Chúa đã nắm lấy tay hữu tôi. Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi, Rồi sau tiếp rước tôi trong sự vinh hiển. Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa? Còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa.” (Thi Thiên 73:23-25). Trong những sự mệt mỏi và sờn lòng, A-sáp đã tìm được chân lý “Nhưng Đức Chúa Trời là Sức Lực” của ông. “Thịt và lòng tôi bị tiêu hao; Nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi, và là phần tôi đến đời đời.” (Thi Thiên 73:26). Trong những sự thử thách, khó khăn, đức tin bị dao động xin Chúa cho chúng ta tiếp tục bước tới vì Đức Chúa Trời là Sức Lực của chúng ta. “Họ đi tới, sức lực lần lần thêm; Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn.” (Thi Thiên 84:7).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con trải qua những sự thử luyện của Chúa nhưng Đức Chúa Trời là Sức Lực của lòng con. Xin Chúa cho con luôn tin cậy hoàn toàn vào Chúa và tiếp tục tiến tới trong sự yêu mến và phục vụ Chúa trong quyền năng và sức lực của Chúa. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền Luât-lệ-ký 21-23

 323 total views,  3 views today