Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 7, 2022 – Nhưng Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, March 7, 2022
Nhưng Đức Chúa Trời

“Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo.”
Sáng Thế Ký 50:20

Giô-sép bị các anh ganh ghét vì được cha là ông Gia-cốp yêu thương. Các anh lập mưu ném Giô-sép xuống một cái hố, sau đó thì bán Giô-sép cho những người đi buôn đem qua xứ Ai-cập. Kể từ đó Giô-sép trải qua những bước thăng trầm trong cuộc sống. Những người lái buôn bán Giô-sép cho Phô-ti-pha là quan thị vệ của Pha-ra-ôn. Mặc dù là người rất trung thực, chăm chỉ và liêm chính, Giô-sép bị vu cáo, bị bỏ tù, bị quên lãng nhưng kết cuộc Giô-sép được Chúa ban phước và trở thành tể tướng của nước Ai-cập. Giô-sép đã giúp đỡ nước Ai-cập và ngay cả gia đình 70 người của cha mình là Gia-cốp trong những năm đói kém. Trước mặt các anh, Giô-sép đã nói: “Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo.” (Sáng Thế Ký 50:20). Đây là nguyên tắc đức tin của Cơ-đốc-nhân. Chúng ta trải qua nhiều hoàn cảnh, biến cố trong cuộc sống “Nhưng Đức Chúa Trời” luôn là Đấng nắm giữ phần kết. Sứ-đồ Phao-lô khẳng định: “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” (Rô-ma 8:28).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con và luôn ở cùng con trong cuộc sống. Xin Chúa cho luôn tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh vì biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng nắm giữ phần kết theo ý định tốt đẹp của Chúa. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền Luât-lệ-ký 17-20

 297 total views,  1 views today