Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, October 18, 2022 – Đấng Đầu Tiên Và Cuối Cùng

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, October 18, 2022
Đấng Đầu Tiên Và Cuối Cùng

“Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt.”
Khải Huyền 22:13

Trong đoạn cuối cùng của Kinh Thánh Chúa Giê-xu khẳng định sự hằng hữu của Ngài bằng cách sử dụng chữ cái đầu tiên và cuối cùng của bảng chữ cái Hy Lạp: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga.” Để rõ ràng hơn Chúa Giê-xu nói thêm: “là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt.” Chúa Giê-xu sử dụng cụm từ này cho chính mình nhiều lần trong sách Khải Huyền, nói lên sự đầy đủ và vĩnh cửu của Ngài. Chúa Giê-xu là một với Đức Chúa Cha, Ngài là Đấng hằng hữu, là Đấng tạo dựng và tể trị muôn loài và Ngài là Đấng “mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Phi-líp 2:10-11). Chúa Giê-xu cũng phán trong phân đoạn cuối của Kinh Thánh: “Kìa, ta đến mau chóng. Phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách nầy!” (Khải Huyền 22:7). Với những sự hoạn nạn đang lan tràn trong thế gian, lời hứa trở lại của Chúa Giê-xu trong những câu cuối cùng của Kinh Thánh đem cho chúng ta sự bình an và niềm hy vọng vững chắc. Ngày Chúa Giê-xu trở lại là ngày vui mừng cho những ai tin nhận và ở trong Chúa. Hai câu cuối của Kinh Thánh một lần nữa khẳng định sự trở lại của Chúa Giê-xu là Đấng Đầu Tiên và Cuối Cùng: “Đấng làm chứng cho những điều ấy, phán rằng: Phải, ta đến mau chóng. A-men, lạy Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến! Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus ở với mọi người!” (Khải Huyền 22:20-21).

Bạn có đang trông chờ sự trở lại của Chúa Giê-xu, Đấng Đầu Tiên và Cuối Cùng không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Đấng An-pha và Ô-mê-ga, Đấng Đầu Tiên và Cuối Cùng. Xin Chúa cho con luôn có lòng vui mừng, bình an và hy vọng trong lời hứa Ngài sẽ trở lại mau chóng. Lạy Chúa, xin hãy đến! A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Mác 12-13

 234 total views,  1 views today