Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, October 19, 2022 – Chúa Đoái Xem Người Kính Sợ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, October 19, 2022
Chúa Đoái Xem Người Kính Sợ Chúa

“Kìa, mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài, Cố đến người trông cậy sự nhân từ Ngài.”
Thi Thiên 33:18

Thi Thiên 33 khẳng định Đức Chúa Trời biết tất cả mọi sự xảy ra trên đất. “Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống, Nhìn thấy hết thảy con cái loài người. Ngài ngó xuống từ nơi ở của Ngài, Xem xét hết thảy người ở thế gian. Ngài nắn lòng của mọi người, Xem xét mọi việc của chúng nó.” (Thi Thiên 33:13-15). Con người không thể nào nhờ sức riêng hoặc bất cứ phương tiện nào để tự cứu mình. “Chẳng có vua nào vì binh đông mà được cứu, Người mạnh dạn cũng không bởi sức lực lớn lao mà được giải thoát. Nhờ ngựa cho được cứu, ấy là vô ích, Nó chẳng bởi sức mạnh lớn của nó mà giải cứu được ai.” (Thi Thiên 33:16-17). Cảm tạ Chúa, những người kính sợ Chúa, đặt hy vọng vào Chúa, được Ngài bảo vệ và cứu giúp. “Kìa, mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài, Cố đến người trông cậy sự nhân từ Ngài, Đặng cứu linh hồn họ khỏi sự chết.” (Thi Thiên 33:18-19a). Khi niềm hy vọng và sự tin cậy của chúng ta được kết nối vững chắc với Đức Chúa Trời, chúng ta kinh nghiệm sâu đậm hơn về tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Càng đặt hy vọng nơi Chúa, chúng ta càng cảm nhận tình yêu của Chúa cho chúng ta. “Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện sự nhân từ Ngài giáng trên chúng tôi, Y theo chúng tôi đã trông cậy.” (Thi Thiên 33:22).

Bạn có kính sợ Chúa và đặt hy vọng vào Chúa trong mọi hoàn cảnh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng biết tất cả mọi sự. Xin Chúa cho con luôn kính sợ Chúa, phó thác đời sống con cho Chúa và hết lòng vâng phục Chúa trong mọi hoàn cảnh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Mác 14-16

 241 total views,  2 views today