Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 28, 2021 – Đừng Sống Thiếu Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 28, 2021
Đừng Sống Thiếu Lời Chúa

“Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết.”
Ô-sê 4:6a

Ô-sê là sách đầu tiên của 12 sách “Tiểu Tiên Tri” trong Cựu Ước. Tiên tri Ô-sê, sống vào thời đại nước Do Thái bị chia đôi. Vương quốc phía Bắc, gồm 10 chi phái, gọi là Y-sơ-ra-ên. Vương quốc miền Nam gồm chi phái Giu-đa và Bên-gia-min, gọi là Giu-đa. Tiên tri Ô-sê đã sinh sống ở Y-sơ-ra-ên và thi hành chức vụ của mình trải qua nhiều triều vua. Trong thời Ô-sê, nước Y-sơ-ra-ên đã trở nên phồn thịnh nhưng Ô-sê đã cảnh cáo rằng sự phồn thịnh ấy sẽ sớm tiêu tan, vì con dân Chúa đã phản nghịch Ngài để đi thờ các tà thần và làm nhiều tội ác. Lời tiên tri ấy đã thành sự thật sau một thời gian khi các vua của A-si-ry đã đến chiếm đóng Y-sơ-ra-ên, phá hủy các thành phố và lưu đày dân sự Chúa. Ô-sê đã liệt kê một số tội trọng của Y-sơ-ra-ên như “Thất tín, giết người, ăn trộm, và tà dâm; chúng nó làm sự tàn bạo, máu chồng trên máu” (Ô-sê 4:2). Tuy nhiên, lý do chính là vì các thầy tế lễ phạm tội, không dạy Lời Chúa và dân Y-sơ-ra-ên cũng “chẳng có lẽ thật, chẳng có nhân từ, cũng chẳng có sự nhìn biết Đức Chúa Trời”. (Ô-sê 4:1b). Bởi vì Thiếu Lời Chúa cho nên Chúa phán: “Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình, thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi.” (Ô-sê 4:6).

Sứ-đồ Phao-lô đã khuyên Ti-mô-thê: “hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn.” (2 Ti-mô-thê 4:2-3).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con có Lời Chúa và đời sống thuộc linh được lớn lên trong Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục thuận phục sự dạy dỗ của Thánh Linh Chúa qua Lời Ngài để có lẽ thật, lòng nhân từ và sự nhìn biết Đức Chúa Trời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xa-cha-ri 1-7.

 377 total views,  1 views today