Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 29, 2021 – Lời Mời Gọi Ăn Năn Thật

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 29, 2021
Lời Mời Gọi Ăn Năn Thật

“Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích.”
Ô-sê 6:1

Tiên tri Ô-sê biết Đức Chúa Trời đang chờ đợi sự ăn năn của dân Y-sơ-ra-ên nên ông thúc giục dân sự “Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích.” (Ô-sê 6:1). Đức Chúa Trời là Đấng Nhân Từ sẵn sàng rịt lành các vết thương của dân sự Ngài một cách mau chóng khi họ trở về với Ngài. Tiên tri Ô-sê cũng kêu gọi dân Y-sơ-ra-ên “Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va; chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai, Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất.” (Ô-sê 6:3). Đáp lại lòng yêu thương của Chúa, dân Y-sơ-ra-ên đã không thật sự ăn năn và không trung thành với Chúa. Sự ăn năn không thật lòng của họ giống như “mây buổi sáng, như móc tan ra vừa lúc sớm mai.” (Ô-sê 6:4b). Đức Chúa Trời biết tấm lòng bên trong của con người cho nên Ngài “ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ, ưa sự nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu.” (Ô-sê 6:6).

Bạn có thật sự ăn năn khi phạm tội cùng Chúa để được Chúa tha thứ và chữa lành đời sống tâm linh bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ lòng nhân từ của Chúa luôn luôn sẵn sàng tha thứ tội lỗi khi con ăn năn trở lại cùng Ngài. Xin Chúa cho con thật sự ăn năn trở về cùng Ngài và nhìn biết Đức Chúa Trời để được Ngài tha thứ và rịt lành tấm lòng tan vỡ của con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xa-cha-ri 8-14.

 379 total views,  1 views today