Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, April 14, 2021 – Đừng Ở Dưới Ách Nô Lệ Nữa

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, April 14, 2021

Đừng Ở Dưới Ách Nô Lệ Nữa

“Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.”
Ga-la-ti 5:1

Lời Chúa trong Ga-la-ti 5:1 khẳng định rằng tất cả những người tin Chúa Giê-xu “được Đấng Christ giải thoát cho được tự do”. Trong thời Cựu Ước, dân sự Do Thái sống dưới hệ thống luật pháp trong thời gian chờ đợi sự xưng công bình bởi đức tin khi Chúa Giê-xu đến và chịu chết trên thập tự giá. “Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình.” (Ga-la-ti 3:24). Qua sự chết, Chúa Giê-xu là Đấng Vô Tội, đã làm trọn luật pháp và giải thoát những người tin Chúa khỏi luật của tội lỗi và sự chết. “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ; vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.” (Rô-ma 8:1-2). Sự tự do thật trong Chúa là khi chúng ta được giải thoát khỏi luật pháp sự tội và sự chết. Phần b của Ga-la-ti 5:1 là một mạng lệnh “hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.” Những câu kế tiếp trong Ga-la-ti đoạn 5 cho chúng ta biết nếu chúng ta còn sống theo luật pháp thì chúng ta vẫn chưa thật sự sống tự do trong Chúa.

Bạn có thật sự sống trong sự tự do của Chúa hay vẫn còn là nộ lệ theo “chủ nghĩa luật pháp”, cố gắng phô diễn thành quả việc làm công đức bên ngoài nhưng không có sự biến đổi từ bên trong? “Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến.” (Giăng 1:17).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã giải thoát con cho được tự do. Xin Chúa cho con sống trong ân điển của Chúa và không tiếp tục sống nô lệ bởi việc làm của luật pháp. Xin Chúa Thánh Linh biến đổi đời sống con để con sống vinh hiển Danh Chúa. A-men.  

 461 total views,  3 views today