Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, April 13, 2021 – Nô Lệ Cho Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, April 13, 2021

Nô Lệ Cho Đức Chúa Trời

“Nhưng bây giờ anh chị em đã được giải thoát khỏi tội lỗi và được làm nô lệ cho Ðức Chúa Trời, anh chị em có được kết quả của mình là sự thánh hóa, và cuối cùng là sự sống đời đời.”
Rô-ma 6:22 (BD2011)

Thánh Kinh sách Rô-ma chương 6 cho chúng ta biết chúng ta được giải thoát khỏi sự nô lệ cho tội lỗi để trở thành nô-lệ cho Đức Chúa Trời. Thoát khỏi sự nô-lệ để trở thành một nô-lệ khác. Thật là một sự mâu thuẫn, nhưng đây là chân lý của Chúa. Sự tự do thật duy nhất trong Chúa được ban cho những ai trở thành nô lệ của Ngài. Khi chúng ta được giải thoát khỏi hình phạt và quyền lực của tội lỗi bởi thập tự giá, chúng ta trở nên nô lệ của Chúa để có được sự bình an và sự tự do thật. Thật ra trong nguyên văn Hy-lạp chữ “nô lệ” có nghĩa là “người nào đó thuộc về người khác.” Có 124 lần chữ “nô lệ” với ý nghĩa này được chép trong Tân Ước. Có khi từ này được dịch là “đầy tớ”. Nhưng “đầy tớ” là người làm việc có lương không phải như “nô lệ” là người hoàn toàn lệ thuộc vào chủ mình. Cảm tạ Chúa, khi chúng ta đặt đức tin vào Chúa, chúng ta trở thành “nô lệ” hoàn toàn thuộc về Chủ mình là Đấng đã mua chúng ta bằng chính huyết vô tội của Ngài đổ ra trên thập tự giá. Qua sự cứu chuộc của Chúa, chúng ta thuộc quyền sở hữu của Cứu Chúa chúng ta. Chúng ta vĩnh viễn thuộc về Ngài! Chúng ta được trở nên kẻ kế tự, là con của Chúa, được hưởng sự sống đời đời. Không còn bị trói buộc trong tội lỗi và sự chết đời đời trong hỏa ngục. Đó là sự tự do thật trong Chúa!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã giải thoát con khỏi sự nô lệ cho tội lỗi và ban cho con đặc ân được trở thành nô lệ thuộc về Chúa. Con thật sự có sự tự do trong Chúa và sẽ nhận được sự sống đời đời do Chúa ban. Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục thánh hóa đời sống con. A-men.  

 427 total views,  1 views today