Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, April 12, 2021 – Tự Do Thật Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, April 12, 2021

Tự Do Thật Trong Chúa

“Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.”
Giăng 8:36

Tất cả mọi người trên thế gian đều tìm kiếm và muốn hưởng sự tự do, nhất là những người đang bị áp bức. Con người muốn có tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do có những nhu cầu căn bản và tự do khỏi sự sợ hãi. Sự tự do thật trong Chúa khác với những sự tự do của thế gian. Kinh Thánh cho biết về mặt thuộc linh, không ai được tự do. Trong Rô-ma đoạn 6, sứ đồ Phao Lô giải thích rằng chúng ta tất cả đều là nô lệ cho tội lỗi. Đức Chúa Jêsus cũng phán: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi.” (Giăng 8:34). Không người tội lỗi nào hoặc tôn giáo nào trên thế gian có thể ban cho chúng ta sự tự do thật. Chúng ta chỉ được giải thoát khỏi tội lỗi bởi Con của Đức Chúa Trời , Đấng đã phán “Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do” (Giăng 8:36). Tất cả những người tin nhận Chúa có thể cùng với sứ đồ Phao lô nói rằng “vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết” (Rô-ma 8:2). Cảm tạ Chúa, chúng ta được giải thoát khỏi hình phạt và quyền lực của tội lỗi và sự chết qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Đây là Chân Lý và Chân Lý đã buông tha chúng ta (Giăng 8:32).

Bạn đã có sự tự do thật trong Chúa Giê-xu chưa? Chúa Giê-xu, Đấng duy nhất đắc thắng tội lỗi và sự chết trên thập tự giá có thể ban cho bạn sự tự do thật.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con sự tự do thật trong Ngài qua sự chết hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Xin Chúa cho con tiếp tục sống trong Chân Lý của Ngài. A-men.  

 496 total views,  4 views today