Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 10, 2021 – Năm Mới, Sức Mới

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, February 10, 2021

Năm Mới, Sức Mới

“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”
Ê-sai 40:31

Dân Y-sơ-ra-ên sau nhiều năm tháng lưu đày tại Ba-by-lôn họ đã bị mệt nhọc, mòn mỏi và sầu khổ. Sức lực của họ không còn nữa và chỉ biết sống trông chờ ngày hồi hương. Tiên tri Ê-sai đã nhắc họ về Đức Chúa Trời hằng sống là Đấng ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm sức mới cho người mòn mỏi đến nỗi họ có thể cất cánh bay cao như chim ưng. Nhưng Ngài chỉ ban sức mới cho những ai trông đợi Ngài. Trông đợi có nghĩa là chúng ta hướng về Chúa, bám chặt vào Lời Hứa của Chúa qua Kinh Thánh. Đức tin và sự hy vọng của chúng ta nương cậy hoàn toàn vào Chúa thay vì nhờ cậy vào sức riêng hay chú tâm vào những chán chường vô vọng. Trong thời gian này, có lẽ chúng ta không phải chỉ mệt nhọc cuối một năm dài nhưng sức lực bị mòn mỏi hằng ngày khi phải đối diện với những đòi hỏi của cuộc sống dồn dập, cấp bách, và liên tục trong mùa đại dịch Covid-19. Xin Chúa cho chúng ta nắm chặt bí quyết để có lại sức mới từng ngày một. Bí quyết đó là: “Trông đợi Đức Giê-hô-va!” Chúa phải là đối tượng duy nhất để chúng ta nương cậy. Khi sức người không còn nữa đó là lúc Chúa ban cho chúng ta sức mới.

“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” (Phi-líp 4:13).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin cho con luôn đặt Chúa ưu tiên trong đời sống và được sự hướng dẫn của Thánh Linh qua lời Chúa từng ngày một. Xin Chúa cho con biết trông cậy Ngài để luôn được sức mới trong năm mới này. A-men.

 512 total views,  1 views today