Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, February 17, 2021 – Điều Răn Thứ Tám

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, February 17, 2021

Điều Răn Thứ Tám

“Ngươi chớ trộm cướp.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:15

Điều Răn Thứ Tám: Ngươi chớ trộm cướp. Đây là điều răn nghiêm cấm lấy hoặc cưỡng đoạt bất cứ vật gì không thuộc quyền sở hữu của mình hay không được phép của người chủ sở hữu vật đó. Chúng ta không làm điều gì bất chánh để được lợi cho mình mà lỗ cho người khác. Người làm công không làm việc hết lòng hay không làm đúng thời gian quy định cũng phạm điều răn thứ tám nầy. Người chủ không cung cấp quyền lợi chính đáng cho công nhân của mình cũng phạm tội trộm cắp. Thánh Kinh Cô-lô-se 4:1 chép: “Hỡi người làm chủ, hãy lấy điều công bình chánh trực đãi tôi tớ mình, vì biết rằng anh em cũng có một Chủ mình ở trên trời.” Có lẽ chúng ta không đột nhập vào nơi nào để trộm cắp những đồ vật quý giá hay cưỡng bức ai để chiếm đoạt điều gì nhưng có thể chúng ta vô tình hay cố ý trộm cắp những điều phi vật chất không thuộc về chúng ta hoặc không trả những điều chúng ta nợ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dưới bất cứ hình thức nào, điều răn của Chúa dạy rất rõ ràng: “Ngươi chớ trộm cướp.”

Chúa có đang nhắc nhỡ bạn về những hình thức trộm cắp nào bạn đang vướng vào không? Bạn có thường xuyên biện hộ vì hoàn cảnh để vi phạm điều răn của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho con vì con đã phạm tội trộm cắp dưới nhiều hình thức. Xin Chúa thêm lòng kính sợ Chúa và đức tin cho con để con tin cậy vào sự chu cấp của Chúa và sống không làm tổn hại ai. A-men.  

 494 total views,  2 views today