Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 16, 2021 – Điều Răn Thứ Bảy

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, February 16, 2021

Điều Răn Thứ Bảy

“Ngươi chớ phạm tội tà dâm.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14

Điều Răn Thứ Bảy: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Đây là điều răn nghiêm cấm mối quan hệ tình dục với bất cứ ai khác ngoài vợ chồng. Điều răn nầy được Chúa nghiêm cấm tiếp theo sau điều răn cấm giết người. Nhiều người nghĩ tội giết người là một tội lớn nghiêm trọng. Nhưng tội tà dâm trước mắt Chúa cũng là một tội nghiêm trọng vì Chúa yêu con người và không muốn chúng ta bị thương tổn vì hậu quả của tội nầy. Điều luật nầy bảo vệ sự quan trọng và thiêng liêng trong mối quan hệ hôn nhân. Chính Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân cho người nam và người nữ đầu tiên (Sáng Thế Ký chương 1 và 2). Trong Cựu Ước, tội tà dâm xem là chống nghịch Chúa (Sáng Thế Ký 39:9) và bị tử hình (Lê-vi-ký 20:10). Cũng như điều luật giết người, Chúa Giê-xu đã phán rõ hơn về ý nghĩa của điều răn thứ bảy như sau: “Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song Ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi” (Ma-thi-ơ 5:27-28). Chúa Giê-xu biết sự nghiêm trọng của tội tà dâm và phán rằng một người phạm tội tà dâm không phải khi hành động nhưng ngay khi có ý tưởng tà dâm. Chúa biết tội tà dâm trong tư tưởng hoặc hành động đều đem đến hậu quả vô cùng tai hại cho gia đình, cho hôn nhân, cho người phối ngẫu, cho con cái… Sứ đồ Phao-lô cũng đề cập tính nghiêm trọng của tội tà dâm là tội phạm đến chính thân thể mình (I Cô-rinh-tô 6:18). Vua Đa-vít đã phạm cả hai tội: tà dâm và giết người nhưng ông đã ăn năn thống hối với Chúa, “Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu” (Thi-thiên 51:17).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin cho con luôn cảm tạ Chúa và tôn trọng hôn nhân mà Chúa đã thiết lập. Xin Chúa giúp con luôn chung thủy với người phối ngẫu của con trong tư tưởng, trong tình cảm, trong hành động. A-men.  

 491 total views,  1 views today