Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, January 10, 2024 – Dựa Vào Sự Khôn Ngoan Của Thánh Linh

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, January 10, 2024
Dựa Vào Sự Khôn Ngoan Của Thánh Linh

“Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời.”
1 Cô-rinh-tô 2:12

Sứ-đồ Phao-lô biết chắc rằng các tín hữu ở Cô-rinh-tô đã nhận được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì họ đã tin nhận Chúa Giê-xu và đã được cứu. Không phải chỉ có những tín hữu tại Cô-rinh-tô nhưng tất cả những ai tin nhận Chúa Giê-xu để được cứu rỗi, đều được Đức Chúa Trời ban cho Đức Thánh Linh. Sứ-đồ Phao-lô viết rằng, là Cơ đốc nhân, chúng ta không nhận thần của thế gian nghĩa là chúng ta không dùng trí tuệ và lý trí của con người “nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 2:12). Sứ-đồ Phao-lô một lần nữa nhấn mạnh trong câu 13 “chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng.”  Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật qua Thánh Linh của Ngài cho người tin Chúa Giê-xu và những người sẽ tin. Chúa Giê-xu loan báo cho các môn đồ “khi Đức Thánh Linh đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi” (Giăng 16:8) và Đức Thánh Linh “là Thần lẽ thật, sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật.” (Giăng 16:13).

Bạn có sống dựa vào sự khôn ngoan của Đức Thánh Linh để hiểu được những ơn phước Đức Chúa Trời ban cho bạn không?

Cầu Nguyện
Cảm tạ Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh vào lòng con. Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục dẫn con vào lẽ thật của Ngài và cho con dựa vào sự khôn ngoan của Thánh Linh để hiểu được những ơn phước thiêng liêng của Đức Chúa Trời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng-thế-ký 28-30

 113 total views,  2 views today