Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, January 19, 2022 – Sống Đẹp Lòng Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, January 19, 2022
Sống Đẹp Lòng Chúa

“Ta đã tìm được Ða-vít con trai Giê-se, một người đẹp lòng Ta, một người sẽ thực hiện mọi ý muốn Ta.”
Công Vụ 13:22b

Đức Chúa Trời phán bảo tiên tri Sa-mu-ên hãy xức dầu cho Đa-vít làm vua Nước Y-sơ-ra-ên vì “Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài” (1 Sa-mu-ên 13:14). Trong Tân Ước sách Công Vụ 13:22b xác nhận  thêm Đức Chúa Trời chọn Đa-vít vì ông là người đẹp lòng Chúa và thực hiện ý muốn của Chúa. Người làm theo lòng Chúa hay đẹp lòng Chúa là người có cuộc sống hòa hợp với Chúa. Điều gì quan trọng đối với Chúa cũng là điều quan trọng của chúng ta. Khi Chúa phán “Hãy đi bên phải”, thì chúng ta đi bên phải. Khi Chúa phán, “Hãy chấm dứt làm điều nào đó trong cuộc sống”, thì chúng ta không tiếp tục làm những điều không đẹp lòng Chúa. Những điều Chúa đẹp lòng được bày tỏ trong Kinh Thánh. Khi Lời Chúa phán, “Điều này sai và Thánh Linh muốn chúng ta thay đổi”, chúng ta làm theo Lời Chúa bởi vì chúng ta có tấm lòng dành cho Đức Chúa Trời. Khi chúng ta sống đẹp lòng Chúa, chúng ta rất nhạy cảm với những điều thuộc linh và Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta làm theo ý Chúa. “Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài.” (2 Sử-ký 16:9a). Như Chúa đã tìm và chọn vua Đa-vít, Chúa cũng đang tìm kiếm những người có lòng trọn thành đối với Chúa.

Bạn có khao khát được làm đẹp lòng Chúa trong các hành động của bạn không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn thành tín đối với con mặc dầu nhiều lần lòng con không trọn thành đối với Chúa. Xin cho con có nếp sống đẹp lòng Ngài và luôn hành động theo ý Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 4-6

 357 total views,  3 views today