Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 1, 2023 – Mặc Lấy Tình Yêu Thương Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 1, 2023
Mặc Lấy Tình Yêu Thương Của Chúa

“Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.”
Cô-lô-se 3:14

Trong Cô-lô-se 3:12-13, Sứ đồ Phao-lô nêu lên bảy đức tính cần có của người được Đức Chúa Trời tuyển chọn và yêu thương đó là sự thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, nhường nhịn, và tha thứ nhau. Bảy đức tính này cho chúng ta một hình ảnh trọn vẹn về Chúa Giê-xu. Sau khi khuyên Cơ-đốc-nhân phải mặc bảy đức tính của Chúa Giê-xu trong đời sống thì Phao-lô kết luận: “Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.” (Cô-lô-se 3:14). Tình yêu là nền tảng của mọi đức hạnh và là chìa khóa để xây dựng mối quan hệ bền chặt và lành mạnh với người khác theo gương của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu phán: “Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi.” (Giăng 15:12). Khi chúng ta yêu thương người khác, chúng ta đang phản ánh tình yêu của Chúa Giê-xu cho những người xung quanh chúng ta. Chính tình yêu là sợi dây liên kết tuyệt vời các chi thể trong thân thể Đấng Christ lại với nhau một cách chặt chẽ và toàn hảo. Muốn có sự yêu thương của Chúa chúng ta phải mặc lấy Chúa Giê-xu qua sự đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Ngài. “Nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Jêsus Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó.” (Rô-ma 13:14).

Bạn có mặc lấy tình yêu thương của Chúa trong nếp sống thể hiện các mỹ đức của Chúa Giê-xu không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con và ban cho con cuộc sống mới trong Chúa. Xin Chúa cho con mặc lấy tình yêu của Ngài trong nếp sống Cơ-đốc-nhân để phản ánh Tình Yêu của Chúa cho những người xung quanh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 1-2.

 224 total views,  1 views today