Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, February 28, 2023 – Làm Chết Các Bản Ngã của Xác Thịt

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, February 28, 2023
Làm Chết Các Bản Ngã của Xác Thịt

“Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng.”
Cô-lô-se 3:5

Sau khi sứ-đồ Phao-lô nhắc lại cho các tín hữu tại Cô-lô-se là Cơ-đốc-nhân đã đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Đấng Christ, ông đã đưa ra những lời khuyên về cách sống đẹp lòng Chúa. Khi được cứu, chúng ta nhận được một đời sống mới trong Chúa. “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Con người cũ của chúng ta được thay thế bằng con người mới của Đấng Christ. Phao-lô nói Cơ-đốc-nhân phải biết chắc bản chất tội lỗi cũ đã chết trên thập tự giá cho nên chúng ta phải tiếp tục từ bỏ và tiêu diệt những điều thuộc về xác thịt không thuộc bản chất của Đấng Christ. “Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng.” (Cô-lô-se 3:5). Phao-lô khuyên Cơ-đốc-nhân muốn sống trong bản chất của con người mới, chúng ta phải lột bỏ những điều thuộc về con người cũ. “Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn.” (Cô-lô-se 3:8-10).

Bạn muốn tiếp tục phục tùng bản chất tội lỗi của con người cũ hay muốn sống trong đời sống mới của Đấng Christ?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con là một tạo vật mới trong Đấng Christ. Xin Chúa cho con tiếp tục từ bỏ những điều thuộc về xác thịt và bước đi trong Thánh Linh để càng ngày càng được đổi mới theo giống Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 34-36

 215 total views,  1 views today