Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, February 27, 2023 – Sự Sống Giấu Với Đấng Christ

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, February 27, 2023
Sự Sống Giấu Với Đấng Christ

“Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.”
Cô-lô-se 3:3-4

Sứ-đồ Phao-lô trước khi có những lời khuyên dạy thực tế cho nếp sống Cơ-đốc-nhân giữa thế gian đã nhắc lại vị trí của chúng ta trong Chúa. “Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.” (Cô-lô-se 3:3-4). Khi tin nhận Chúa chúng ta đã kết hợp với Đấng Christ trong sự chết và sự sống lại của Chúa. Chúng ta được kết hợp hoàn toàn với Chúa trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Tội lỗi và con người cũ của chúng ta đã đồng chết với Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Sự sống mới của chúng ta đang được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Vị trí cứu rỗi an toàn trong Chúa Giê-xu tiếp tục mãi mãi. Khi Chúa Giê-xu trở lại chúng ta sẽ được biến hóa trong khoảnh khắc để nhận được sự vinh hiển vĩnh viễn của Ngài. “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.” (Rô-ma 8:29-30).

Bạn có vững an khi biết sự sống mình đang được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được kết hiệp với Chúa Giê-xu qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Xin Chúa cho con tiếp tục sống làm sáng danh Chúa trong thời gian chờ đợi Ngày Chúa Giê-xu trở lại trong vinh hiển. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Dân-số-ký 32-33

 217 total views,  1 views today