Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 17, 2021 – Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, March 17, 2021

Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo

“Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người; Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ.”
1 Ti-mô-thê 2:5-6

Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người. Chúa Giê-xu đóng vai trò là Người Trung Gian để đem lại sự hòa thuận giữa Đức Chúa Trời và loài người. Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo duy nhất có thể nối lại mối tương giao đã bị ngăn cách khi con người phạm tội. Chúng ta đã biết tội lỗi được mô tả trong Kinh Thánh là sự vi phạm luật của Đức Chúa Trời, phản bội chống lại Đức Chúa Trời hay nói ngắn gọn tội là “trật mục tiêu (thiếu mất sự vinh hiển) của Đức Chúa Trời.” Đức Chúa Trời Thánh Khiết Công Bình trừng phạt con người tội lỗi một cách thích đáng là sự chết trong hỏa ngục đời đời. Con người không thể tự cứu chính mình và cũng không cứu được ai cả. Ngay cả việc làm công đức của con người cũng không đem sự cứu rỗi đến cho mình. Nếu không có Đấng Trung Bảo được Đức Chúa Trời chấp nhận thì tất cả con người không thể nào nhận được sự tha thứ và hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Cảm tạ Tình Yêu Thương của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Niềm Hy Vọng Lớn qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự hy vọng đó được Thư Rô-ma 5:1 cho biết “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.”

“Nhân đó, Ngài là Đấng trung bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình.” (Hê-bơ-rơ 9:15). Cảm tạ Chúa Giê-xu đã từ bỏ thiên đàng vinh quang, xuống nơi trần gian, trở thành con người, chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của loài người. Chỉ có Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo duy nhất có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời Công Bình và xưng nhận những người đặt đức tin vào Ngài là công bình xứng đáng nhận lãnh cơ nghiệp phước hạnh đời đời!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời Thánh Khiết và con là một tội nhân đáng chết mất. Cảm tạ Chúa cho con được nối lại mối thông công hòa thuận với Đức Chúa Trời và được trở thành con của Ngài, nhận được cơ nghiệp phước hạnh đời đời mà Ngài đã hứa cho con. A-men.  

 461 total views,  4 views today