Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 18, 2021 – Chúa Giê-xu là Con Người Hoàn Toàn

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, March 18, 2021

Chúa Giê-xu là Con Người Hoàn Toàn

“Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến, do một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những người dưới luật pháp, và nhờ đó chúng ta được nhận làm con nuôi của Ngài.”
Ga-la-ti 4:4-5

Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời Hoàn Toàn và là Con Người Hoàn Toàn. Giáo lý về nhân tính hoàn toàn của Chúa Giê-xu cùng với thần tính hoàn toàn của Ngài là điều khó hiểu đối với tâm trí hữu hạn của con người. Tuy nhiên, bản chất của Chúa Giê-xu hoàn toàn là người và hoàn toàn là Chúa là một chân lý được Kinh Thánh khẳng định. Phi-líp 2:6-7 nói rằng, mặc dầu Chúa Giê-xu “vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người”. Trong Cô-lô-se 2:9 có chép: “Vì trong Ngài toàn thể thần tính của Ðức Chúa Trời hiện diện trọn vẹn trong thân xác loài người.” (BD2011). Ga-la-ti 4:4-5 cho biết Chúa Giê-xu “do một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp”. Chỉ có con người mới có thể được sinh ra dưới luật pháp và mới có thể chuộc lại những người sinh ra dưới luật pháp. Tất cả mọi người sinh ra dưới luật pháp của Đức Chúa Trời đều phạm tội. Chỉ có một người hoàn hảo là Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu là Con Người Hoàn Toàn có thể giữ luật pháp và làm trọn luật pháp để qua đó cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi. “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 5:21). Chúa Giê-xu phải là con người hoàn toàn để đáp ứng điều kiện Đức Chúa Trời đã thiết lập là sự cần thiết của việc đổ máu vô tội cho sự tha tội. Trong thời Cựu Ước, máu của sinh vật hoàn toàn tốt lành, không tì vết, được chấp nhận tạm thời như một biểu tượng báo trước về việc đổ máu vô tội của Chúa Giê-xu, Con hoàn hảo của Đức Chúa Trời, để tha tội vĩnh viễn cho loài người.

Bởi vì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trong thân xác con người, Ngài là Đấng duy nhất có thể trả món nợ tội lỗi mà chúng ta nợ Đức Chúa Trời!

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã nhập thể trong thân xác con người hoàn toàn để chịu chết trả món nợ tội lỗi của con đối với Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho con luôn nhớ đến ân điển và sự hy sinh của Ngài dành cho con. A-men.  

 544 total views,  3 views today