Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 19, 2021 – Chúa Giê-xu là Người Công Chính

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, March 19, 2021

Chúa Giê-xu là Người Công Chính

“Vì Chúa Cứu Thế đã chết cho tội lỗi một lần đầy đủ cả, người công chính cho người không công chính, để đem anh chị em đến với Đức Chúa Trời, Ngài đã chịu chết phần thân thể nhưng làm cho sống phần linh hồn.”
1 Phi-e-rơ 3:18

Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giê-xu là Người Công Chính duy nhất trước mặt Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Người công chính là người vô tội, sống ngay thẳng, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giê-xu nhận lễ báp-têm lúc bắt đầu chức vụ, Đức Chúa Cha đã phán: “Nầy là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng” (Ma-thi-ơ 3:17). Kinh Thánh cho biết tất cả con người trên thế gian đều là tội nhân trước mặt Chúa. “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23). Rô-ma 3:10 cũng cho biết “Chẳng có ai công chính cả, dù một người cũng không.” Khi A-đam không vâng lời Chúa phạm tội, tất cả dòng dõi loài người bị kể là tội nhân không công chính trước mặt Chúa. “Vậy như bởi một người phạm tội mà mọi người bị đoán phạt thể nào, thì cũng bởi một người đem lại sự công chính mà mọi người được xưng công chính và được hưởng sự sống cũng thể ấy. Vì như bởi sự không vâng lời của một người mà nhiều người đã trở thành những kẻ có tội thể nào, thì cũng bởi sự vâng lời của một người mà nhiều người sẽ trở thành những người được kể là công chính cũng thể ấy.” (Rô-ma 5:18-19). Cảm tạ Chúa Giê-xu đã chết thay thế cho chúng ta và qua sự chết của Chúa Giê-xu là Người Công Chính chúng ta được xưng công chính và hưởng sự sống đời đời. “Vì Chúa Cứu Thế đã chết cho tội lỗi một lần đầy đủ cả, người công chính cho người không công chính, để đem anh chị em đến với Đức Chúa Trời, Ngài đã chịu chết phần thân thể nhưng làm cho sống phần linh hồn.” (1 Phi-e-rơ 3:18).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu là Người Công Chính đã chết thay thế cho con và qua sự chết của Ngài con được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời Thánh Khiết. A-men.

 535 total views,  1 views today