Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 3, 2021 – Tội Lỗi Ngăn Cách Con Người Với Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, March 3, 2021

Tội Lỗi Ngăn Cách Con Người Với Đức Chúa Trời

“Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.”
Ê-sai 59:2

Chúng ta biết rằng tội lỗi được mô tả trong Kinh Thánh là sự vi phạm luật của Đức Chúa Trời, phản bội chống lại Đức Chúa Trời hay nói ngắn gọn tội là “trật mục tiêu” (thiếu mất sự vinh hiển) của Đức Chúa Trời. Khi phạm tội chúng ta bị ngăn cách với Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Đức Chúa Trời quay mặt trước tội lỗi của con người và tội lỗi ngăn trở mối tương giao giữa Đức Chúa Trời với con người. Trong Ê-sai 59:2, Ê-sai loan báo: “Nhưng ấy là vì tội lỗi của các ngươi đã làm cách biệt các ngươi với Ðức Chúa Trời; Những tội lỗi của các ngươi đã làm Ngài lánh mặt, để Ngài không nghe các ngươi nữa.” Sự ngăn cách đây không phải là Chúa giữ khoảng cách thật xa với con người tội lỗi, nhưng ngăn cách đây nói đến mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và con người tội lỗi bị hoàn toàn “cắt đứt”. Khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự, tất cả tội lỗi nhân thế trong đó có tội lỗi của chúng ta đều chất trên Ngài. Tiên Tri Ê-sai đã báo trước 700 năm như sau: “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người.” (Ê-sai 53:6). Vì tội lỗi của nhân loại chất trên Con Vô Tội của Đức Chúa Trời nên Ngài phải “ngoảnh mặt” đi. Trong giây phút “khủng khiếp” đó, “Đức Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng rằng: Ê-lô-i, Ê-lô-i, lam-ma-sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Mác 15:34).    

Bạn có biết nếu tội lỗi của bạn chưa được tha thứ thì đời đời bạn bị ngăn cách với Đức Chúa Trời Thánh Khiết không? Cảm tạ Chúa Giê-xu, khi chúng ta còn là người có tội, thì Ngài vì chúng ta chịu chết. (Rô-ma 5:8).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên cây thập tự vì tội lỗi của con. Qua đức tin vào sự chết của Chúa Giê-xu con nhận được sự tha thứ và được nối lại mối tương giao với Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Cảm tạ Chúa cho con được trở thành con của Ngài và không điều gì có thể phân rẽ tình yêu của Chúa ban cho con qua Chúa Giê-xu Christ. A-men.  

 467 total views,  1 views today