Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, May 31, 2023 – Khi Chúa Ở Cùng

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, May 31, 2023
Khi Chúa Ở Cùng

“Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà rằng: Hỡi người dõng sĩ! Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi.”
Các Quan Xét 6:12

Trong thời Các Quan Xét, dân Y-sơ-ra-ên sống trong chu kỳ: phạm tội, bị Chúa đoán phạt bằng cách cho phép kẻ thù hà hiếp họ, khi họ ăn năn và kêu cầu cùng Chúa, Chúa sai quan xét đến giải cứu họ khỏi tay những dân thù nghịch. Sau một thời gian bình an thì dân sự lại tiếp tục phạm tội và chu kỳ này cứ tái diễn luôn. Khi dân sự Y-sơ-ra-ên bị người Ma-đi-an thống trị, hà hiếp trong 7 năm, họ kêu cầu cùng Chúa và Ngài gọi Ghê-đê-ôn làm quan xét giải cứu dân Y-sơ-ra-ên. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Ghê-đê-ôn mà phán rằng: “Hỡi người dõng sĩ! Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi.” (Các Quan Xét 6:12). Thật là vô lý khi thiên sứ gọi Ghê-đê-ôn là “dõng sĩ”, vì ông đang cùng dân Y-sơ-ra-ên trốn tránh người Ma-đi-an vì sự sợ hãi. Chính Ghê-đê-ôn cũng biết thân phận tầm thường, yếu kém của mình khi ông đáp lại lời chào của thiên sứ: “Than ôi! hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu Y-sơ-ra-ên? Kìa, trong chi phái Ma-na-se, họ tôi vốn nghèo hơn hết; còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi.” (Các Quan Xét 6:15). Có lẽ Ghê-đê-ôn không chú ý đến phần sau lời chào của thiên sứ. Lý-do thiên sứ gọi Ghê-đê-ôn là “dõng sĩ” vì “Đức Giê-hô-va ở cùng ông.” Chúa xác nhận một lần nữa: “Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi, và ngươi sẽ đánh bại dân Ma-đi-an như đánh một người vậy.” (Các Quan Xét 6:15).

Giống như Đức Chúa Trời đảm bảo với Ghê-đê-ôn về sự hiện diện của Ngài, bạn có thể tìm thấy sự an ủi và sức mạnh khi biết rằng Đức Chúa Trời đang ở bên cạnh, hướng dẫn và ban năng lực cho bạn.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài luôn ở cùng con. Xin Chúa cho con luôn nương cậy vào năng quyền của Chúa khi phải đối mặt với những tình huống vượt quá khả năng, sức lực của con trong cuộc sống. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sử-ký 34-36

 202 total views,  2 views today