Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, February 2, 2024 – Thánh Linh Ở Với và Ở Trong Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, February 2, 2024
Thánh Linh Ở Với và Ở Trong Chúng Ta

“Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.”
Giăng 14:16-17

Chúa Giê-xu trước khi chịu chết, sống lại và trở về cùng Đức Chúa Cha đã hứa cùng các môn đồ là Chúa Thánh Linh sẽ được ban xuống để “ở với” và “ở trong” những người tin nhận Chúa. Chúa Thánh Linh ở với và ở trong chúng ta để dạy dỗ và soi sáng cho chúng ta càng ngày càng sâu nhiệm hơn trong chân lý của Chúa. Những điều Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta thế gian không thể hiểu được vì thế gian không thấy và không biết Ngài. Chúa Giê-xu cũng cho biết thêm trong Giăng 16:13-14: “Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi.” Chúng ta đang có Thánh Linh ngự trị trong lòng để giúp chúng ta hiểu được sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh.

Trong đời sống theo Chúa, bạn có thường xuyên nhận được sự dạy dỗ của Chúa Thánh Linh không? Bạn có học biết về Chúa Giê-xu một cách sâu nhiệm khi đọc Lời Ngài không? Bạn có hiểu rõ Chân lý của Ngài không? Đó là công việc của Đức Thánh Linh khi Ngài ở với và ở trong chúng ta.

Cầu Nguyện
Cảm tạ Chúa đã ban Thánh Linh ở với và ở trong con để nhắc nhở, dạy dỗ con về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin giúp con luôn luôn tìm cầu, học hỏi về Lời Chúa và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu February 2: Xin đọc Lê-vi-ký 4-6
Thứ Bảy February 3: Xin đọc Lê-vi-ký 7-9
Chúa Nhật February 4: Xin đọc Lê-vi-ký 10-12

 125 total views,  1 views today